Etikprofessorn om höstens lunchföreläsning

Ni kommer att tala om palliativ vård. Vad innebär det?
-Det handlar om vård i livets slutskede. Huvudsyftet är att ge den döende personen en bra livskvalitet ända in i döden. Tidigare var palliativ vård huvudsakligen inriktad på symptomlindring. Idag börjar man tidigare. Det kan innebära att man kombinerar en aktiv livsförlängande behandling med en symptomlindrande behandling som varierar beroende på diagnos. Över tid kan man sedan fasa ut den aktiva behandlingen eller fatta beslut om att helt övergå till symptomlindring.

Vad är en god palliativ vård?
-När patienten upplever välbefinnande och livskvalitet in i det sista. Beroende på symptom kan det se olika ut med behandling i form av till exempel läkemedel, samtal och annan omvårdnad.

Vad innebär ett värdigt döende?
-Det här är individuellt. För många handlar det om att slippa lidande och att slippa smärta. En del patienter upplever ovärdighet när kroppen slutar att fungera. Hur man upplever det beror också mycket på om personen anser sig ha ett värde även om man inte kan göra det man gjort tidigare för sin familj etc. Här kan det krävas att patienten får ändra sin inställning till sig själv. Samtidigt är det också viktigt hur man blir bemött av andra runtomkring sig under den här tiden.

Vad kan man göra som anhörig till en svårt sjuk person?
-
Anhöriga har många gånger svårare att hantera patientens situation. Det är viktigt att tänka på att inte låta sina egna problem gå ut över patienten. Man bör också skilja på sina egna behov och patientens och då inte driva på till exempel en behandling i en riktning som inte känns rätt för patienten.

Vad kommer det sig att du började intressera dig för dessa frågor?
-Jag jobbade tidigare på en avdelning med palliativ vård. Då dök ett EU-projekt upp som resulterade i en avhandling, Den goda döden. Jag intresserade mig då för hur man som döende skulle förhålla sig till sin situation. Det finns idéer om att man bör prata om sin egen död och även idéer idéer om att man på dödsbädden skall utvärdera sitt liv. Men det kan också finnas en problematik med att göra så då det kan leda tankarna till att man känner sig missnöjd med det liv man haft. Då kan det istället vara en fördel att hålla tillbaka den typen av tankar.

Anmäl dig här till höstens lunchföreläsning .

Text: Turid Oom
Foto: Lars Ardarve