Forskar om okänd entreprenör i barmhärtighetsbranschen

Hur kommer det sig att du började forska om Birger Forell?

– I min doktorsavhandling Andelivets agitator (2008) har jag ett kapitel om kristen och konservativ kritik av totalitära ideologier och regimer. Utifrån detta har jag länge velat gå vidare och skriva en bok om kristen antinazism. I kartläggning av personer som borde uppmärksammas i en sådan studie hittade jag ett antal understreckare i Svenska Dagbladet av Birger Forell om kyrkornas utsatta situation i Tredje riket.

Hur har du bedrivit studierna?

– Jag gör dessa studier utanför min tjänst vid högskolan. Forskningen bygger till stor del på arkivarbete där dagböcker, opublicerade föredrag samt inte minst brev utgör källmaterialet. Förra våren kunde jag tack vare ett stipendium tillbringa ett antal veckor på Bundesarchiv i Koblenz där flertalet av Birger Forells efterlämnade handlingar förvaras. Genom min artikel om Forells arbete bland krigsfångar har jag fått kontakt med Birgers son Urban Forell som kommer att vara en viktig muntlig källa till ny kunskap. 

 

Hur utmärkte sig Birger i efterkrigstidens Europa?

– Birger Forell verkade med flera olika sorters insatser. Genom sin verksamhet bland de hundratusentals tyskar som var internerade i England, ville han lägga grunden för ett kristet och demokratiskt Tyskland. Ett viktigt inslag i detta arbete var uppbyggnaden av pedagogiska och teologiska utbildningar i fånglägret Norton Camp. Vidare arbetade Forell med folkförsoning. På en herrgård i Småland sammanförde han präster från krigets segermakter, från länder som hade varit ockuperade av Hitler samt från efterkrigstidens Tyskland.

Vad har du hittat i din forskning som vi inte visste innan?

– Som idéhistoriker med intresse för interaktion mellan kyrka, kultur och samhälle söker jag kartlägga och analysera betydelsen av hans samhällssyn och kristna tro samt samspelet mellan Forell och idéer och övertygelser som fanns i de sammanhang som han var verksam inom. Till exempel finns det idag en stor forskning om kyrkokampen, kraftmätningen mellan Hitlerregimen och delar av kyrkorna i Tyskland, som utgör en viktig kontext att placera honom inom.

Varför har han inte blivit lika känd och prisad som exempelvis Dag Hammarskjöld och Folke Bernadotte?

– Forell har i internationella studier jämförts med dessa betydligt mera namnkunniga svenskar. Jämförelsen är relevant men också något haltande då Hammarskjöld och Bernadotte verkade utifrån Förenta Nationerna respektive Röda Korset medan Forell kan liknas vid en entreprenör i barmhärtighetsbranschen. Han var i viss mån en ensamvarg och de vägar han tog för att hjälpa utsatta människor uppskattades inte alltid av den kyrkliga byråkratin. Till Hammarskjölds och Bernadottes berömmelse har väl också det faktum bidragit att de miste sina liv i samband med sina internationella insatser. Sedan tror jag att bristen på intresse för Birger Forell har att göra med så kallad religionsblindhet, alltså att vi i ett sekulariserat samhälle inte alltid har ögon för att upptäcka viktiga samhällsinsatser från kristet och kyrkligt håll.

Fakta: Johan Sundeen håller föredrag om Birger Forell på Humanistiska förbundet onsdagen 1 oktober, kl. 19 i Vävarsalen på Kulturhuset i Borås. Föredraget är öppet för allmänheten och har rubriken ”Möten med det lidande Tyskland: Arkiven berättar om Birger Forell”.

Text: Anna Kjellsson
Bild på Birger Forell: Privat