Outnyttjade resurser i aska

Två forskningsprojekt inom ämnet förbränning och termiska processer får drygt 300 000 kronor från Värmeforsk samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att studera askor vid förbränning av avfall. Det ena är ett delprojekt i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet. Det andra projektet som genomförs i samarbete med Umeå Universitet handlar om att återvinna fosfor. Det är tänkt som ett uppstartsprojekt för ett större forskningssammarbete på området.

– Det är viktigt att vi hittar sätt att återvinna material ur askan. Som det är idag skickas askorna till Norge för att processas och den möjligheten kommer inte att finnas kvar om åtta år, säger Anita Pettersson, forskare inom resursåtervinning.

I ett tredje forskningsprojekt ska forskarna också titta på förgasning av biomassa. Det är ett samarbete med SP där Energimyndigheten och Göteborg Energi finansierar med drygt 300 000 kronor. I projektet ska biomassa och den fasta restprodukten som fås efter förgasningsprocessen karakteriseras. Förgasningsprocessen ska även modelleras med hjälp av termodynamiska jämviktsberäkningar.

Anita Pettersson och forskarstudenten Farzad Moradian genomför projekten genom att göra labbförsök på askor.

Text: Solveig Klug