Jämställdhetsintegrering lyfts på Högskolan i Borås

Kvinna och man

– Jämställdhetsintegrering handlar om att jämställdhet ska vara integrerat i verksamheten istället för att vara en sidoverksamhet. Flertalet myndigheter har fått i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i respektive regleringsbrev och nu är det dags för oss högskolor och universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning har fått pengar för att stödja oss i det arbetet, men hur det kommer att gå till rent praktiskt vet vi inte i dagsläget, förklarar hon.

Vad är det som är nytt kring jämställdhetsarbetet?

– Egentligen är det inget nytt. Som högskola har vi alltid haft ett särskilt ansvar att ”iaktta och främja jämställdhet mellan kvinnor och män”, som det uttrycks i Högskolelagen. Vi har dessutom nationella mål för jämställdhet som förra regeringen spikade och som nuvarande regering håller fast vid. Regeringen flaggar dock nu för att vi inom högskolor och universitet ska arbeta med tydligare metoder för att nå de jämställdhetspolitiska målen och då är jämställdhetsintegrering en strategi och metod som förordas.  

Hur långt har arbetet med jämställdhetsintegrering kommit vid Högskolan i Borås?

– Vi har som ett första steg i arbetet lagt in tydligare riktlinjer för bedömning av jämställdhet i handläggarhandboken. I korthet handlar det om att vi alltid ska tänka efter om huruvida beslutet ger några konsekvenser utifrån jämställdhetsaspekter och hur beslutet förhåller sig till de nationella målen och till våra egna mål kring jämställdhet som finns beskrivna i handlingsplanen för lika villkor.  Vet vi inte detta kanske vi bör ta fram könsuppdelad statistik för att kunna ha underlag för ett adekvat beslut.  Ibland kanske det inte alls är relevant med jämställdhetsaspekter, men då kan man behöva motivera det i beslutsunderlaget. Det är upp till handläggaren att bedöma hur omfattande en jämställdhetsanalys ska vara, och ytterst vilar ansvaret på beslutsfattare att bedöma relevans och konsekvens.

Regeringens jämställdhetspolitiska mål

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Läs mer om jämställdhetsintegrering

 • Bedömning kring jämställdhet 
  I 1 kap. 5 § Högskolelagen anges att i högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. I enlighet med detta ska jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av alla de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.
  Detta innebär att i beredning av alla ärenden/frågor ska handläggaren göra en bedömning av om det föreligger jämställdhetsaspekter i ärendet som behöver hanteras och i så fall föreslå vilka lämpliga åtgärder som behöver vidtas. Denna bedömning ska anges i beslutshandling”. (ur Handläggarhandboken) 
 • Sveriges jämställdhetspolitik 
 • Jämställdhetsintegrering i myndigheter
 • Nationella sekretariatet för genusforskning stödjer jämställdhetsintegrering i akademin (Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Sekretariatet är en enhet inom Göteborgs universitet).

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge