Pilotprojekt inom A3 får finansiering

I slutet av oktober utlystes medel till pilotprojekt för att inleda nya interna samarbetskonstellationer och stärka akademins forskning. Totalt skickades sju ansökningar in och av dem har fyra starka projektidéer beviljats medel:

 • Supporting Information Practices of Refugees in Transition and Resettlement
  Annemaree Lloyd (projektansvarig), Frances Hultgren, Ola Pilerot, Gustaf Nelhans och Amanda Glimstedt
 • Spel och appar i svensk undervisning
  Anita Norlund (projektansvarig), Marianne Strömberg, Helena Francke och Camilla Carlsson
 • Characteristics of Service Ecosystems
  Hannes Göbel (projektansvarig), Ola Pilerot och Björn Dahlstrand
 • Social Data Production
  Osama Mansour (projektansvarig) och Nasrine Olson

– Pilotprojekten representerar alla ämnen inom akademin och speglar en bredd av frågeställningar som är av relevans för både forskning och det omgivande samhället. Inte minst syftar projekten till att belysa högst aktuella ämnen i privatlivet, samhället och arbetslivet, som sociala medier, flyktingars situationer och utveckling av IT inom tjänstesektorn, säger Helena Francke, forskningssamordnare vid A3. 

De granskade ansökningarna

I bedömmargruppen ingick Stefan Cronholm, Rita Foss Lindblad och Anders Frenander som är professorer inom akademins tre ämnesområden informatik, pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap.

Var det ett svårt val?

– Nej, vi var ganska överrens i gruppen. De projekt som beviljats medel var genomarbetade, hade en tydlig problemformulering och ett stabilt teoretiskt ramverk. Vi tror att de har goda möjligheter att utvecklas till bra ansökningar till Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer, säger Anders Fredander, professor inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Det slutgiltiga beslutet om medelstilldelning togs av akademichef Ann-Sofie Axelsson. 

– Jag har i mitt beslut helt gått på sakkunnigas bedömning eftersom jag förlitar mig på bedömarnas förmåga att på grundval av sin vetenskapliga kompetens välja ut de projekt som bäst uppfyller de uppsatta kriterierna, säger hon.

Slutredovisning av projekten ska ske den 30 juni 2016.

Text: Rebecca Lindholm