Agneta Kullén Engström - kvalitetssamordnare på A2

Vad innebär din roll som kvalitetssamordnare?

– Jag deltar i diskussioner om mål och strategier för kvalitetsarbetet. Jag rapporterar till akademichefen och är dennes rådgivare gällande strategiska beslut och bistår i framtagandet av underlag till verksamhets- och handlingsplan samt verksamhetsberättelse inom området. 

Hur går arbetet med kvalitetssäkringen till?

– Mitt ansvar är att i samarbete med kollegor identifiera de aktiviteter som innebär att vi säkrar kvaliteten i utbildningarna på vår akademi. Det innefattar hela processen från inrättande av ny utbildning till uppföljning. Vid behov kan jag föreslå förändringar och förbättringar när det gäller kvalitetsarbete inom akademin.

Vad står närmast på agendan?

– Diskussioner kring kvalitetspolicyn som kommer ut på remiss under senhösten. Men även att hålla diskussionen kring vikten av ett fungerande kvalitetsledningssystem levande och hur det ska implementeras på vår akademi.

Vilka förutom du arbetar med kvalitetssäkringen på akademin?

– Alla på akademin arbetar på ett eller annat sätt med att säkra kvaliteten i våra utbildningar. Nyckelpersoner är akademiledningen, sektionschefer och programansvariga.

Läs mer om kvalitetsledningsarbetet på Högskolan i Borås.

Text och foto: Solveig Klug