Bygguppsatser belönas av branschen

Patrik Johansson, Oscar Wemmenborn, Jan-Erik Svedberg, Joakim Östlund, Evelina Andersson och Erika Karlsson.

Stipendiet delades ut under en inspirationsdag för byggbranschen i oktober som arrangeras av Sveriges byggindustrier.

– Det är en fantastisk möjlighet att så tidigt i våra karriärer bli uppmärksammade av Borås byggchefer. Stipendiet är en bekräftelse på att vårt hårda arbete har gett resultat och att vi valt ett högaktuellt ämne inom byggbranschen, säger vinnarna Patrik Johansson och Oscar Wemmenborn. 

Byggtekniska föreningen har premierat elever och studenter sedan 1935, då låg stipendiet på 25 kr. I år delades det ut 2000 kronor vardera till vinnarna. Även uppsatsen ”Rent bygge – en trivsammare arbetsmiljö” av Evelina Andersson och Erika Karlsson belönades med 1000 kr var.  

– Vi passar på att dela ut stipendiet den här dagen för att skapa en första kontakt mellan branschen och studenterna men också för att ge möjlighet för Byggtekniska föreningen och Högskolan i Borås att synas tillsammans, säger Jan-Erik Svedberg, ledamot i föreningen tillika lärare på Byggingenjörsutbildningen.

Bilden: Stipendiaterna har fått diplom av Byggtekniska föreningens ledamot Jan-Erik Svedberg och vice ordförande Joakim Östlund.

Om vinnaruppsatsen

Konceptet konceptbyggnation - en industriell strategi tar upp byggbranschens trängande behov av att utvecklas. I rapporten ges en tillbakablick på branschens historia kring ämnet och paralleller med bilindustrin dras. Vidare undersöktes forskningen kring strategin att föra byggbranschens utveckling närmare tillverkningsindustrin för att så småningom närma sig den helt och hållet, med en större grad av förprojekterade projekt och förtillverkade byggelement. Tillslut förvandlas den traditionella byggarbetsplatsen till en monteringsplats och på så sätt kan man korta ner byggtiden och därmed kostnader, för att inte tala om minskade arbetsmiljörisker och känsligheten för yttre påverkan som t.ex. väder och vind.

Motivering av Byggtekniska föreningen

I byggbranschen finns stora möjligheter att öka kvalitet, minska produktionstider och därigenom minska produktionskostnaderna.

Examensarbetet ger en inblick i industriellt byggande resp. konceptbyggnation, ett i högsta grad aktuellt område som dels berör kopplingen mellan byggmetoderna, dels analyserar nackdelarna med konceptbyggnation.

Examensarbetet visar en tydlig koppling mellan industriellt byggande och konceptbyggnation.

Examinanderna har på ett förtjänstfullt sätt redovisat en jämförelse av metoderna och påvisat skillnaden mellan de båda normerna som erbjuder branschen stora möjligheter att utvecklas.

Text: Therese Rosenblad
Foto: Kimmo Kurkinen