Hearing hos UHR om breddad rekrytering

Varför var ni där?

– Alla lärosäten var inbjudna till en hearing om breddad rekrytering och breddat deltagande. Detta var en uppföljning på en enkät från UHR som högskolorna besvarat. UHR har ett regeringsuppdrag om att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. Det handlar om vilka åtgärder man genomför för att bredda rekrytering och för att stödja studenterna under hela utbildningen, inklusive vid övergången från studier till arbete. Enkätsvaren ska tillsammans med de svar och slutsatser som kommer fram under hearingen att användas som underlag för en slutrapport till regeringen.

Hur gick det?

– Varje lärosäte fick svara på frågor från sex frågeområden, som följde enkätupplägget. Vi var väl förberedda, allt fungerade bra och vi kände att vi kunde tillföra mycket utifrån vår erfarenhet, kunskap och kompetens inom området.

Vad lyfte ni för aktiviteter eller åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås?

– Vi lyfte bland annat Almås-Viskastrandprojektet, det vill säga vårt samarbete med yrkesgymnasieskolorna, akademikerspåret med Invandrarakademins verksamhet för utländska akademiker, vårt program Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, där validering och bedömning av reell och formell kompetens är inbyggt och vårt nya projekt med arbetsnamnet ”Future" som handlar om att starta verksamhet för studenter med intellektuella funktionshinder som har gymnasiesärskoleexamen. De manliga nätverken för stöd för män inom typiska kvinnliga yrkesutbildningar inom lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning nämndes också kort.

Delegationen från Högskolan i Borås bestod av Martin Hellström, prorektor, Linda Borglund, samordnare för lika villkor, Anna-Karin Josefsson, Studentcentrum, Majid Jaffari, Invandrarakademin, Emelie Johansson, Vice ordförande med utbildningsansvar på Studentkåren i Borås, och Annika Malm strateg breddad rekrytering.

Högskolan i Borås var inbjuden tillsammans med Högskolorna i Halmstad, Gävle, Skövde, Väst, Blekinge Tekniska, Dalarna, Kristianstad, Ersta Sköndal, Röda Korsets, Sophiahemmets, Johannelunds teologiska högskola och Teologiska högskolan Stockholm.

Enkätsvaren från Högskolan i Borås finns i Finn, diarienummer 365-15. 

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson
Foto: Gruppbild, privat