Högskolan granskar politisk organisering i VGR

Beslutet att Högskolan i Borås får huvudansvaret för att ta fram en gedigen utvärdering och analys av den politiska organisationen togs i Regionstyrelsen tisdagen 3 november. Utvärderingen ska pröva hur den nuvarande organisationen lever upp till de mål som sattes när Västra Götalandsregionen bildades och hur väl dessa svarar upp mot dagens krav på politisk styrning.

Syftet med utvärderingen är att få ett underlag för eventuella förslag till ändringar av organisationen inför nästa mandatperiod som startar 2019.

Arbetet utgår från tio frågor som Boråsforskarna presenterade och diskuterade med politiker i en workshop inför beslutet.

– Det finns en hel rad med förutsättningar och perspektiv som kan ha betydelse. Vi kommer belysa aspekter vi identifierat som särskilt betydelsefulla och från flera perspektiv, till exempel politikerrollen, medborgarnas insyn och inflytande samt förvaltningsperspektivet, berättar Lotta Dellve.

Utvärderingen kommer att ske i en interaktiv form och kommer stegvis återrapporteras genom seminarier, workshops och sammanfattande arbetsrapporter. Forskarna ska samla in underlag för vidare analys genom till exempel intervjuer och enkäter. Delar av uppdraget kommer också att ske i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 

Arbetet finansieras av Västra Götalandsregionen och startar under hösten 2015. 

Text: Anna Kjellsson
Bild: Ulf Nilsson