Vilka är utmaningarna med implementering?

– Vi har märkt en allt större efterfrågan från kommuner och landsting om att bättre kunna implementera nya metoder. Vi vill gärna bidra till att det som kommer fram i våra forskningsrapporter kan förankras mer i verksamheten, säger Angela Bångsbo, samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd.

Inledningsvis fick deltagarna på föreläsningen en kort bakgrund till det ganska unga forskningsområdet implementering, för att belysa de utmaningar som finns.

En faktor som påverkar hur framgångsrikt ett implementeringsarbete blir är teorianvändningen.

– Sunt förnuft innebär mer implicita, det vill säga underförstådda, antaganden, medan teorier är uttalade och därmed kan ifrågasättas. Det gör att hypoteser på basis av teorier oftast bidrar till ”bättre gissningar” än de som enbart bygger på sunt förnuft, sa Per Nilsen, professor i samhällsmedicin med inriktning på implementering vid Linköpings universitet.

Att engagera medarbetarna

Hans kollega Siw Carlfjord, medicine doktor och biträdande lektor vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, berättade om olika strategier som kan underlätta implementering. Dialoger och workshops för medarbetarna är exempel på interaktiva strategier för att införa ett nytt arbetssätt på en arbetsplats.

 Det finns också strategier som bygger på motivation. Yttre motivation kan vara ekonomiska anslag medan inre motivation handlar om det som driver medarbetarna.

– Ett par exempel på vad som kan störa implementeringsarbete är om arbetsplatsen parallellt genomför en större organisationsförändring. Då kan det saknas kapacitet att klara av ytterligare en förändring. Brist på personal kan också försvåra implementeringsarbete, sa Siw Carlfjord.

Viktigt att förbereda implementering

Professor Per Nilsen presenterade processmodellen The Quality Implementation Framework, QIF, som några deltagare redan var bekanta med. QIF är indelat i fyra faser och sammanlagt 14 steg.

– Det är intressant att 10 av de 14 stegen ligger i de två första, förberedande faserna av implementeringsarbetet, i de faser som handlar om överväganden i organisationen och att skapa en struktur för implementering, sa Per Nilsen.

Föreläsningen i FoU Sjuhärad Välfärds regi var den första i en serie av tre.

– I december och februari följer vi upp den med föreläsningar riktade specifikt till chefer och personal inom kommuner respektive landsting. Vi hoppas att många ska ta chansen att vara med då, säger Angela Bångsbo vid FoU Sjuhärad Välfärd.

Text och foto: Anna Vörös