Full fart i arbetet med kvalitetsledningssystemet

Alla lärosäten arbetar just nu med att utveckla kvalitetsledningssystem som ett led i att säkra kvaliteten på sina utbildningar.

Att lärosäten ska ansvara för kvalitet i utbildningarna är knappast något nytt, men i ett förslag som regeringen håller på att besluta om föreslås de ta ett större ansvar än tidigare. Idag har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) uppdraget att granska utbildningars kvalitet. Det nya förslaget innebär att lärosätena själva ska genomföra egna granskningar och kunna visa för UKÄ att och hur man kan säkerställa kvaliteten.

På uppdrag från rektor håller högskolan därför på att beskriva ett kvalitetsledningssystem som inrymmer såväl kvalitetssäkring som kvalitetsledning. Kvalitetssäkringssystemet ska omfatta samtliga utbildningar som ger högskolepoäng och på alla nivåer, från grundutbildning, till forskarutbildning, uppdragsutbildning, fristående kurser m.m. Martin Hellström, prorektor och ordförande i högskolans kvalitetsråd förklarar:

– Poängen är att vi nu själva ska granska att studenterna uppfyller examensmålen när de har gått klart utbildningarna, och kunna visa upp hur vi systematiskt granskar och utvecklar utbildningarna. Dessutom ska vi se över våra rutiner för hur vi säkerställer kvaliteten i utbildningen, från det att en utbildning tas fram till att studenterna tar examen. Högskolans omorganisation innebär att mycket av det ansvaret kommer att ligga på akademinivå.

Utvecklar en modell

Alla anställda berörs av kvalitetsarbetet. Under hösten arbetar kvalitetssamordnarna med att utveckla en modell för kvalitetsledningen av utbildningen och målet är att högskolan i början av 2016 ska ha beslutat och förankrat kvalitetsledningssystemet i alla led på högskolan. Karen Nowé Hedvall är rektors kvalitetssamordnare och leder den arbetsgrupp som tillsatts för att genomföra detta arbete.

– Det mesta av kvalitetsledningen finns egentligen redan klart i befintliga rutiner, styrdokument och hur nämnder och råd arbetar sedan tidigare. Det vi behöver göra nu är att beskriva hur det ser ut efter omorganisationen och utveckla rutiner för det vi inte arbetar med idag, t.ex. hur vi granskar måluppfyllelsen för studenterna, dvs. att examinerade studenter ska ha nått examensmålen samt lärosätets egna mål, förklarar hon.

Arbetsgruppens uppdrag sträcker sig fram till årsskiftet. Därefter blir det kvalitetsrådets uppgift att utveckla och bevaka hur akademierna och verksamhetsstödet arbetar med kvalitetsledningen, t.ex. hur de säkerställer att lärarnas arbetssätt är enhetliga, transparenta och stödjer studenternas lärande. Att syna kvaliteten i själva utbildningarna ligger an på nämnderna och deras utskott.

Vad är den stora utmaningen kring kvalitetsledningsarbetet?

– Det är viktigt att det nya kvalitetssäkringssystemet förankras hos alla anställda och studenter. Engagemanget för kvalitet ska sitta i ryggraden och ska tydliggöras på ett transparent sätt, säger Martin Hellström.

Varje akademi och enheten för verksamhetsstöd har under 2015 tillsatt en kvalitetssamordnare, vars uppgift är att stötta akademin i kvalitetssäkringsarbetet. Alla kvalitetssamordnare ingår i kvalitetsrådet där de lyfter strategiska frågor kring kvalitet tillsammans med representanter för högskolans ledning, studenter och nämnderna. Kvalitetssamordnarna arbetar intensivt under hösten med att skapa en modell för kvalitetsledning av utbildningarna. Bland annat pågår en gemensam kartläggning över hur man arbetar med kvalitetssäkring av utbildningarna ute på akademierna och verksamhetsstöd. Målet är att nå samförstånd och att se över i vilken grad arbetssätten stämmer överens med de europeiska standarder för kvalitetsarbete som svenska högskolor är ålagda att följa. Kvalitetssamordnarna pekar ut programansvarigas ansvar i att säkra kvalitet i sina utbildningar och menar att omorganisationen har gett dem en tydligare roll.

– Till syvende och sist handlar kvalitetsledning i utbildningar om att arbeta på ett enhetligt, transparent och systematiskt sätt med att direkt eller indirekt stödja alla studenters lärande. För att kunna det måste varje medarbetare och student vara medvetna om sin roll i helheten. Dessutom ska de känna till vilka regler som styr och vilka resurser som stödjer deras arbete, menar Karen Nowé Hedvall.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen som utvecklar modellen för kvalitetsledning av utbildning består av fem kvalitetssamordnare från akademierna, Verksamhetsstöd samt en studentrepresentant. Dessutom ingår funktioner som innehar en nyckelroll i högskolans övergripande kvalitetssäkring av utbildning på grund- och avancerad och på forskarnivå. Prorektor Martin Hellström är ytterst ansvarig för uppdraget. Hela gruppen består av:

  • Martin Hellström, ledningens representant i kvalitetsarbetsfrågor,
  • Karen Nowé Hedvall, rektors kvalitetssamordnare, projektledare för arbetsgruppen
  • Irene Arvidsson, kvalitetssamordnare för A3
  • Agneta Kullén Engström, kvalitetssamordnare för A2
  • Peter Ahlström, kvalitetssamordnare för A1
  • Åsa Dryselius, kvalitetssamordnare för Verksamhetsstöd
  • Anders Nylund, kvalificerad handläggare för forskning och forskningsutbildning
  • Sofie Larsson, administrativt stöd
  • Johan Drotz, utbildningssamordnare
  • Emelie Johansson, vice ordförande vid Studentkåren i Borås med ansvar för utbildningsfrågor.

Kvalitetssäkringsarbetet på högskolan utgår från Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG som gäller för samtliga EU:s medlemsländer.

Text och foto: Solveig Klug