Nästa steg för ökad elkvalitet

Workshop om framtidens elkvalité, bild på elledningar

– Efter idag kan jag se att en del av de idéer jag har som forskare går att förankra ute i industrin. Vi har också samma frågställningar och det skapar en grund för ett framtida samspel. Jag ser möjligheter till framgångsrik ledande forskning och produktutveckling.

Under workshopen diskuterades tredje generationens elkvalitetssystem. Elkvalitet är en beskrivning av eltillförsel fri från störningar. Tidigare generationers mätsystem är utvecklade för att registrera elkvaliteten i elnätet och inget annat. I tredje generationens system implementeras nya metoder för signalbehandling i kraftfullare hårdvara vilket kommer att öka mätsystemets kundnytta.

Industri och forskning på samma spår

Syftet med dagen var att få ett tätare samarbete mellan industri och forskning för nytänkande inom området elkvalitet och att tillsammans se på utvecklingstrender. Workshopen gav också viktig input till akademin avseende forskningsinriktning och möjliga forskningsprojekt inom området.

Vad innefattas inom begreppet elkvalitet?
Elektriska störningar uppstår vid allt från planerade till oplanerade händelser på elnätet. Exempel på orsaker till elkvalitetsproblem är kopplingar i elnät, i- och urkoppling av elektriska laster, blixtnedslag, störande elektriska apparater (switchade nätaggregat, frekvensomriktare, lågenergilampor etc.), svaga elnät och varierande elproduktion som förnyelsebar el, vindkraft mm.
Källa: metrum.se

– Företaget Metrum som deltog i workshopen ligger i absolut framkant och intar en ledande position vad gäller utvecklandet av tredje generationens mätsystem. Inte minst tack vare företagets nära samarbete med akademin, berättar universitetslektor Peter Axelberg, centrumledare vid Centrum för hållbart samhällsbyggande.

– Intresset för workshopen har varit mycket stort. Därför valde vi att i en första workshop enbart bjuda in ett antal experter som verkar inom området och därefter eventuellt fortsätta med flera workshops för en bredare publik, avslutar han.

På workshopen i elkvalitet deltog ett tiotal personer i elbranschen från organisationerna Vattenfall, E.ON, Ellevio (f.d. Fortum), Trafikverket, Sundsvall Elnät och Metrum AB. På workshopen deltog också forskare som verkar inom området mätteknik från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Luleå Tekniska Universitet och Högskolan i Borås.


Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHSB)

Centrumets huvudsakliga uppgift är att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter som är relaterade till ett hållbart samhällsbyggande. Målet är att CHSB ska bidra till att skapa ett ekologiskt, socialt, ekonomiskt och tekniskt hållbart samhälle. Centrumet är en av sex centrumbildningar vid Högskolan i Borås. Läs mer om CHSB.

Text, porträtt och gruppfoto: Jennie Olsson
Bild: Colourbox