Irene Arvidsson – kvalitetssamordnare på A3

Vad innebär din roll som kvalitetssamordnare på A3?

– Mitt ansvar är att identifiera de aktiviteter på vår akademi som innebär att vi säkrar kvaliteten i våra utbildningar, ända från grundnivå upp till forskarutbildningsnivå. Det innefattar allt från inrättande av en utbildning, information om utbildningsutbud, studentens ansökan och väg genom utbildningen till uppföljning.

Vad händer närmast?

– Mitt arbete under hösten innebär att se vad som görs kring kvalitetssäkring redan idag här på A3, allt från rutiner till dokumentering. Sedan ska vi arbeta systematiskt för att säkra kvaliteten. Det vill säga se till att de aktiviteter som beslutas genomförs och av vem.

Vilka förutom du arbetar med kvalitetssäkringen på akademin?

– Mina verktyg som kvalitetssamordnare är huvudsakligen de programansvariga. Jag träffar dem regelbundet och mellan träffarna arbetar dessa med att identifiera vad som görs idag kring utbildningarna och vad som behöver göras framöver. De jobbar bland annat med matriser för kurs- och utbildningsplaner för att utbildningsmålen i planerna ska ligga i linje med examinationsmålen. Alla medarbetare som jobbar i de olika leden kring utbildningarna är involverade i kvalitetssäkringsarbetet, det vill säga programansvariga, lärare, studierektorer, akademistöd och när dessa är tillsatta även programråd.

Läs mer om kvalitetsledningsarbetet på Högskolan i Borås

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson