Nu påbörjas arbetet med att införa Ladok3

Dagens Ladok har under åren byggts på med olika funktioner, allt efter som behov dykt upp. Systemet har blivit ett lappverk, där det blivit allt svårare och mer kostsamt att hantera förändringar. Vid Högskolan i Borås genomförs införandet av en styrgrupp och sex delprojektgrupper för införande, integration, processer, registervård, test samt utbildning. Hanna Kantola som leder arbetet med implementeringen av Ladok3 på Högskolan i Borås berättar mer.

När påbörjas det arbete kring införandet av Ladok3 som kommer att märkas ute i organisationen?

– För de flesta kommer inte systemet märkas av förrän det har blivit helt implementerat under 2017. Dock kan vissa delar av systemet, såsom resultathantering, komma implementeras tidigare än så.

Detta är Ladok3
Ladok3 är ett webbaserat utbildningsadministrativt system som fokuserar på självservice. Ladok3 kommer att ersätta det nuvarande Ladok. Idag hanteras allt från studenters registreringar och resultat till utbildningsinformation och uppföljning i Ladok. Den statliga ekonomiska tilldelningen till lärosätena baseras bland annat på data i Ladok.

Ladok3 byggs upp och om från grunden och data kommer att överföras till det nya systemet från dagens Ladok. Projektet drivs och utvecklas nationellt och är just nu ett av Sveriges största IT-projekt. Projektet startade 2010 och utvecklingen av systemet sker i etapper fram till 2016. I slutet av 2017 beräknar man att det nuvarande Ladok är fullständigt ersatt av Ladok3.

Målet med Ladok3-projektet är att utveckla ett modernt system med bättre systemstöd som dessutom ska vara billigare i drift och underhåll än det nuvarande systemet. Nya Ladok kommer att påverka över en halv miljon personer, såväl anställda som studenter, när det införs vid 37 högskolor samt CSN under de närmaste åren.

Vad pågår just nu på HB?

– Övergången till ett nytt studieadministrativt system handlar framförallt om att vi nu har en möjlighet att förbättra hur vi arbetar med studieadministration. Arbetet är uppdelat i delprojekt. Ett handlar om processer och där hoppas vi kunna ta fram mål för hur framtidens studieadministration kan se ut hos oss. Vi har också arbetsgrupper som löpande provar att arbeta i testmiljöer för Ladok3. Vi arbetar också med registervård, för att försäkrar oss om att data i vårt studieregister på ett korrekt sätt kan föras över till nya Ladok. Och så planerar vi för utbildningar i hur man arbetar i systemet.

Varför införs Ladok3?

– Dagens Ladok är byggt på en gammal plattform från 80-talet och det har sedan dess kommit nya krav på de studieadministrativa system som används. Det nya systemet kommer att vara öppnare, erbjuda fler tjänster och självservice för studenterna och det ska passa ihop bättre med andra IT-system. Nya Ladok kommer att kunna hantera mycket mer information än dagens Ladok och en möjlig överföring av data från vår utbildningsdatabas KursInfo är under utveckling.

När påbörjas testkörningarna i Ladok3?

– De inledande testerna gäller resultathantering och påbörjas i liten skala under oktober månad. Testingen leds av Lena Wallengren (US), som är delprojektledare. Hennes grupp består av Ewa Rolling, Annitta Nielsen, Tuve Nordius, Lars-Gunnar Forslund och Emma Almingefeldt.

Hur går implementeringen till rent praktiskt?

– Under införandeperioden, innan systemet produktionssätts, pågår flera förberedelser. Vi testar systemet under tiden som det utvecklas, vi framför synpunkter till det nationella Ladok3-projektet och arbetar med registervård och överföring av de uppgifter som finns i nuvarande Ladok till nya Ladok. Vi har grupper som utvecklar tankar kring hur vi vill arbeta med studieadministration i framtiden, informerar om de kommande förändringarna, vi kommer att utbilda nya användare och vi arbetar för att de olika IT-systemen vid Högskolan skall kunna integreras med Ladok3.

Så här påverkas personalen

Programadministratör/kursadministratör:

  • får ett enhetligt stöd för all form av utbildning (t.ex. utbildning på grund- och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå).
  • får ett bättre stöd i hanteringen av studiedeltagande, vilket ger bättre förutsättningar att följa förändringar i en students studiedeltagande.

Lärare:

  • lärare får möjlighet att rapportera resultat direkt in i systemet.
  • examinator kommer att få möjlighet att signera studieresultat elektroniskt.

Studievägledare eller utbildningsansvarig:

  • får ett bättre stöd för planering och uppföljning genom att studieplaner kan skapas för varje enskild student, oavsett utbildningsnivå. Studenter som antas till en sammanhållen utbildning med en specificerad studiegång, kan i samband med att studierna påbörjas få en bas för en egen studieplan. Studieplanen kan då att användas för planering, som underlag för registrering inför kommande termin eller studieperiod, inklusive kursval. Vidare kan man enklare göra uppföljningar genom matchning av studieplan mot uppnådda resultat, för dokumentation av uppehåll, tillgodoräknanden m.m. i förhållande till den ursprungliga studieplanen. 

Mer information

Du som vill ha mer information kring projektet eller önskar bidra med synpunkter eller fråga om något är välkommen att kontakta ladok@hb.se eller besöka det nationella Ladok-projektets hemsida www.ladok.se.

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson