Ny postdoc ska undersöka nya ledningsideal inom akademin

Projektet heter ”Akademin i omställningens tidevarv. En fallstudie av omvandlingstryck på yrkesgrupper inom högre utbildning”. Det finansieras av Forte och löper över två år.

Forte finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte är en statlig myndighet under Socialdepartementet. 

Vad handlar projektet om?

– Jag ska utifrån fallstudier undersöka hur nya ledningsideal påverkar akademiska kärnvärden på tre lärosäten. Syftet är övergripande att öka kunskapen kring kollegialitetens inflytande, självständighet i yrkesutövningen och akademins bidrag till kunskapssamhället.

Hur ska du gå tillväga?

– Jag ska undersöka personal- och arbetslivsprogram på ett traditionellt universitet, ett nytt universitet och en högskola. Avsikten är att bidra till kunskapen om vilka styrmekanismer och former av autonomi som kännetecknar skilda utbildningsmiljöer. Studien kommer att baseras på innehållsanalyser av policydokument och intervjuer med forskare, lärare och lokala beslutsfattare.

Hur ser de nya ledningsidealen ut?

– Det som forskningslitteraturen pekar på är förändrade förutsättningar i arbetsvillkor för yrkesverksamma forskare och lärare vid universitet och högskolor. Viktigt i sammanhanget är nya former av ledning och förvaltning av lärosäten som reducerar inflytandet av kollegiala styrformer och där centrala ledningsnivåer får större inflytande.

– Hur dessa tar form varierar mellan olika lärosäten. Det innebär i praktiken olika former av autonomi inom institutioner, fakulteter och lärosäten och även skillnader när det gäller självständighet i undervisning och forskning för akademins yrkesgrupper.

Läs mer

Fler nyheter inom området Människan i vården

Text: Anna Kjellsson
Porträtt: Henrik Bengtsson