Bibliotekshögskolan tog välförtjänt utrymme på Bokmässan

När Bibliotekshögskolan bildades 1972 var den ensam i sitt slag. Ingen annanstans i landet kunde man läsa till bibliotekarie på högskolenivå. Nu finns bibliotekarieutbildningar vid en handfull lärosäten, men Bibliotekshögskolan är fortsatt unik.

– Vår biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildning och forskning är störst i Sverige och utvecklas i nära samspel med det omgivande samhället, säger Ann-Sofie Axelsson, akademichef.

Därför ser man det som viktigt att visa upp verksamheten i sammanhang som Bokmässan för att attrahera studenter och forskare och för att erbjuda kompetensutveckling och nya infallsvinklar.

Minskad läsning het fråga
Av Bibliotekshögskolans programpunkter lockade seminariet ”Litteraturen på undantag” allra störst publik. Skans Kersti Nilsson, docent vid Bibliotekshögskolan, deltog tillsammans med forskarkollegor vid Uppsala universitet i ett panelsamtal om ungas bristande läsintresse.

Seminariet handlade om att ge litteraturen en mer framskjuten plats i gymnasieundervisningen som ett led i det demokratiska samhället. Budskapet baseras på ett flerårigt forskningsprojekt där 500 unga vuxna har deltagit.

– Målsättningen har varit att utifrån verkligheten se hur unga vuxna tolkar litteratur. Vi fick en tydlig bild av att de vill bli tagna på allvar, de vill inte läsa ungdomslitteratur, säger Skans Kersti Nilsson.

Bibliotek och pedagogik
Bibliotekariernas vidgade yrkesroll innebär krav på digitalt kunnande och pedagogisk förmåga.  Därför valde man att lyfta fram både forskning inom pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap på Bokmässan.

 Margareta Ljungqvist, sektionschef för lärarutbildningarna i Borås ser det som positivt.

– Jag märker att det finns ett stort intresse från pedagoger i det här sammanhanget. Flera av dem jag mött i montern har undrat varför vi inte har någon ren skolbibliotekarieutbildning vid Högskolan i Borås.  Det är en relevant fråga för oss att ta med oss, kanske är det något som vi ska fundera på, säger hon. 

Text och bild: Rebecca Lindholm