Hur kan integration i skolan åstadkommas?

Mycket av det integrationsarbete som pågår runtom i landet handlar om att förändra attityder och beteenden. Men forskaren Ylva Svensson från Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet lyfter hellre fram meningsfull kontakt mellan grupper som det väsentliga. Både hennes egen skolforskning och andra studier visar att många svenskar har en välvillig inställning till personer med utländsk bakgrund – men att väldigt få umgås med nyanlända.

– Kontakt skapar vänskap mellan grupper, det visar forskningen. Det är också viktigt att få vara delaktig, inte minst för tonåringar, säger hon.

Med andra ord handlar integration inte bara om de nyanlända. Verklig integration uppnås först, menar Ylva Svensson, när majoritetsgruppen (invånare på en plats) och minoritetsgruppen (inflyttade) vill ta del av varandras kulturer och ha kontakt med varandra. 

Hitta en modell för integration

Hela Skolan-projektet genomfördes på Byttorpskolan i Borås Stad, med målet att förbättra integrationen sedan en stor grupp barn med invandrarbakgrund flyttats dit från den nedlagda Norrbyskolan. Projektet var ett samarbete mellan flera kommunala förvaltningar och FoU Sjuhärad Välfärd, som också utvärderade det. Medel kom från Folkhälsomyndigheten.

– Avsikten med hela projektet var att prova sig fram för att hitta en modell för integration, berättar Göran Jutengren, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd, som medverkat både i utveckling och utvärdering av projektet.

Tillsammans med forskningsassistent Eva Medin presenterade han utvärderingens kvantitativa och kvalitativa studier, som baserades dels på enkätundersökningar med elever och dels på intervjuer med elever, föräldrar och skolpersonal.

Konkreta tips till skolpersonal

Inom projektet provades framför allt två olika insatser: Gruppverksamhet med värdegrundstema till eleverna och nätverksarbete med föräldrar. Och det visade sig i utvärderingen att det var det sistnämnda som kan bidra till ökad integration – framför allt mellan föräldrar, både med och utan invandrarbakgrund.  

Nätverksmöten kan också bidra till att öka föräldrarnas engagemang i skolan, visar utvärderingen. En framgångsrik metod som användes i projektet för att få föräldrarna att komma till mötena var en personlig kontakt med var och en i förväg, berättade projektledaren Carina Häll.

Utvärderingen av projektet har också utmynnat i en rad handfasta tips till skolpersonal, som presenterades av Eva Medin. Dessa handlar både om hur personalen kan samarbeta med föräldrar och bemöta barnen.

– Till exempel kan de hjälpa barnen att se varandras likheter istället för olikheter, baserade på förmågor, som att teckna eller gemensamma intressen, som rymden, säger Eva Medin.

Föräldrar som engagerat sig i situationen på Byttorpskolan fanns på plats vid seminariet och ställde frågor till forskarna. Där fanns också tjänstemän och politiker, bland andra Lennart Andreasson (V). Som en av dem som tog beslut om Norrbyskolans nedläggning, tog han tillfället i akt att ge några förklaringar till det.

Text och foto: Pia Mattzon

Mer information:

Länk till broschyr/kortversion av utvärderingen.

Länk till utvärderingsrapporten.