Nils-Bertil Faxén, tidigare rektor, har avlidit

Nils-Bertil Faxén var en de första rektorerna vid Högskolan i Borås. Han tillträdde som rektor 1978, ett år efter den stora högskolereformen 1 juli 1977, som bland annat innebar att en högskola etablerades i Borås. Under hans rektorsperiod byggdes Högskolan i Borås upp till ett lärosäte att räkna med och med stora ambitioner.

– Nils-Bertil Faxén var en skicklig och målmedveten rektor under den period då högskolan var på tillväxt, säger nuvarande rektor Björn Brorström.

När Nils-Bertil Faxén tillträdde som rektor omfattade Högskolan i Borås bibliotekarieutbildning, förskollärare- och fritidspedagogutbildningar samt ett antal universitetkurser som hade utlokaliserats från Göteborgs universitet.

Politiskt kontroversiellt projekt

Sten Dellby, senior rådgivare och tidigare informationschef vid Högskolan i Borås, minns Nils-Bertil Faxén:

– Nils-Bertil, tog över efter en interimsperiod då dåvarande rektorn för bibliotekarieutbildningen innehaft rektorsrollen. Men det var inte lätt att starta en högskola. Projektet var politiskt kontroversiellt och motståndet mot att lokalisera högre utbildning till nya orter var massivt. Vid universiteten var man rädd för att dräneras på statliga pengar. Politikerna i Borås kommun var inte heller de särskilt entusiastiska, minns Sten Dellby.

– Man förstod nog inte riktigt vilken potentiell kraft det kan finnas i en högskola.

Den politiska kompromissen bakom högskolereformen innebar att riksdagen införde många begräsningar och hinder för de nya högskolorna. Ingen utbildning fick vara längre än två år.

– Riksdagen hade ett avgörande inflytande över vilka utbildningar som fick ges. Innehållet bestämdes i stor uträckning av nationella och regionala myndigheter. Någon egen forskningsorganisation var det inte tal om. Gradvis har de olika regleringarna upphävts och en högskola idag har en omfattande egen beslutanderätt.

Stora utmaningar

Nils-Bertil Faxén hade alltså stora utmaningar framför sig. Den första utmaningen var att samla tre enheterna, som geografiskt befann sig på olika platser, nämligen bibliotekarieutbildningen, förskollärarseminariet och verksamheten med universitetskurser. Den andra var att få till bra lokaler. Det tredje var att högskolan skulle få nya kvalificerade utbildningar, inte minst inom ekonomi och IT.

– Nils-Bertil Faxen samlade de tre enheterna i ett kvarter. Han lyckades där få till nya och ändamålsenliga lokaler, dessutom mitt i centrum av Borås.

Över tid förändrades verksamheten så att högskolan kom ge kvalificerade utbildingar inom en rad nya områden.

Jobbade i motvind

– Nils-Bertil var en plikttrogen statstjänsteman, som inom regelverket gjorde vad han kunde för att främja den dynamiska kraft som finns i en högskolemiljö. Men det var ingen lätt uppgift. Många gånger fick han arbeta i svår motvind, säger Sten Dellby.

Efterfrågan på högskoleutbildning var stor i Borås. Högskolan hade under sina första decennier ett omfattande utbud av så kallade fristående kurser på kvällstid. Tusentals Sjuhäradsbor fick en kvalificerad utbildning parallellt med ordinarie yrkesverksamhet.

Under Nils-Bertil Faxéns år som rektor stärktes högskolans ställning och tog rejäla kliv framåt. 1980 startade ekonom- och datautbildningarna. 1982 förstatligades Textilinstitutet och införlivades med Högskolan i Borås som Institutionen Textilhögskolan. Under hans sista rektorsår 1989 tillkom ingenjörsutbildningarna.

Nils-Bertil Faxén avled den 22 augusti och blev 86 år gammal.

Text: Solveig Klug
Foto: Annie Andréasson och arkivbild.