Projekt ska ge ökad livskvalitet för äldre

Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor i vårdvetenskap och Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete, båda verksamma vid Högskolan i Borås, kommer att driva projektet.

Projektet syftar också till ökad delaktighet för vård- och omsorgspersonalen och ett hållbart ledarskapande för äldreomsorgens chefer. Medverkar gör två särskilda boenden för äldre i behov av vård och omsorg i respektive kommun.

Projektet är initierat och drivs av forskarna Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor i vårdvetenskap och Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete, båda verksamma vid Högskolan i Borås.

– Det känns fantastiskt att vi nu får möjlighet att bedriva denna viktiga forskning i syfte att främja ett gott liv och hälsosamt åldrande. Det ska vara härligt att åldras, säger Maria Wolmesjö.

Projektet ”Hållbart ledarskapande genom delaktighet – värdegrundsarbete för äldres livskvalitet” har beviljats anslag från familjen Kamprads stiftelse på 2,5 miljoner kronor.

Forskningsprojektet består av fyra delstudier.  Första delen är en kartläggning av nuläges-situationen med hjälp av en enkätstudie där äldre på boendena, deras anhöriga, vård- och omsorgspersonal och chefer deltar samt uppföljande intervjuer med vård- och omsorgspersonal och ledare. Den andra studien består av workshops genom så kallade framtidsverkstäder.

Tredje studien är reflekterande samtal i mindre grupper med vård- och omsorgspersonalen. Grupperna baseras på handlingsplanerna som har tagits fram i framtidsverkstäderna. De reflekterande samtalen har fokus på ett personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att se den äldre personen med resurser, kunskap och behov. Vård- och omsorgspersonalen inbjuder den äldre personen att vara delaktig i sin egen vård och omsorg.

Den sista delstudien har fokus på uppföljning och utvärdering. Projektet pågår från hösten 2018 och fram till augusti 2020.

Fokus kommer att sättas på värdegrundsfrågor, ledarskapande* och bemötande, men också på organisatoriska och strukturella förändringar för bättre livsvillkor för äldre i behov av stöd och omsorg.

– Rent konkret kan det exempelvis innebära att ta fram och implementera nya arbetssätt och på sikt utveckla ny teknik som möjliggör en god personlig omsorg, säger Lise-Lotte Jonasson.

Delaktighet i workshops
Tidigare studier på särskilda boenden har visat på utmaningar om hur arbetet organiseras.
Maria Wolmesjö menar att projektet kommer att öka kunskapen om hur arbetet kan ledas i nära samverkan mellan den äldre personen, dess anhöriga, vård- och omsorgspersonalen och ledaren.

– Vi kommer att jobba mycket med workshops i form av framtidsverkstäder. Det fina med denna form är att alla är delaktiga och bidrar med erfarenheter och förslag på aktiviteter framåt, säger Maria Wolmesjö som är certifierad framtidsverkstadsledare och genomför dessa tillsammans med Lise-Lotte Jonasson.

Samarbete med kommunerna
Från kommunerna ser de medverkande positivt på projektet. Elvy Johansson, distriktsköterska och vårdutvecklare vid Ulricehamns kommun, ser fram emot att med hjälp av projektet kunna göra värdeskapande förändringar i arbetssätt.

– Ett samarbete med Högskolan i Borås innebär att vi i förändringsarbetet får tillgång till ökad kompetens, bland annat när det gäller evidensbaserade metoder för förändringsarbete. Vi får lära oss och prova nya metoder för ledarskapande och därigenom utveckla den kommunala vården och omsorgen. Vi tror att verksamhetsutveckling gynnar både personal och boende. Det innebär också att vi får en närmare kontakt med högskolan. Vi kan lättare synliggöra de frågor och utmaningar den kommunala vården och omsorgen ställs inför, områden där det behövs en ökad kunskap, säger hon.

Ingela Sunneskär, som är verksamhetschef för Hälso- och sjukvård i Bollebygds kommun, säger:

– Projektet betyder att vi kan lyfta ett dolt problem för att ge ökat välbefinnande och ökad trygghet i vardagen för våra äldre. Vi sätter fokus på något personligt och mycket viktigt, säger hon och tillägger:

– Att via ett pedagogiskt ledarskapande visa på betydelsen av att exempelvis inkontinensproblem är en del av äldreomsorgen som måste tas på allvar för att kunna leva ett gott liv. Det är genom ledarskapandet som rätt förutsättningar kan ges. Vi ska utveckla verksamheten tillsammans och att göra det genom forskning och evidens är rätt väg, säger hon.

* Om Ledarskapande
Den kreativa relationella process som ledarskapet innebär handlar mycket om att skapa arenor för möten och dialog, av formellt såväl av informellt slag. I alla verksamheter där människor möts är kommunikationen och därmed möjliggörandet av den av stor vikt.
Vi vet genom tidigare forskning att förmågan att kommunicera är avgörande för ett lyckat ledarskap. I en relationell syn på ledarskap ges båda parter ett ansvar för kommunikationen och interaktionen mellan ledare och ledda är betydelsefull för utvecklingen.  Ledarskap är därmed en kreativ process som sker i samverkan och jag menar därför att ledarskapa är ett mer relevant begrepp i sammanhanget.”

(Wolmesjö, 2012:50 i Chefstidningen 2012/3)

Text & foto: Henrik Grönberg