Högskolans prorektor ska utreda gymnasiebetygen

Lärare och elever

Dagens system med kursbetyg innebär att betyg på en enskild kurs, som ibland sätts redan under första terminen, finns kvar i examensbeviset oavsett hur eleven utvecklas därefter i ämnet.

– Betyg efter varje kurs gör att det blir en fruktansvärd massa betyg att hålla ordning på. Det är ett bekymmer som kräver en lösning. Minskade stressnivåer för eleverna är också helt nödvändigt. Eleverna är stressade idag och många mår dåligt. Det måste vi göra något åt. Men det är inget lätt uppdrag, gymnasiet är ju fortfarande kursuppbyggt, säger Jörgen Tholin.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström anser att dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar.  

– Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg. Därför ser vi nu över systemet så att lärare ska kunna sätta betyg utifrån en mer långsiktig och sammanvägd bild av elevens kunskap, säger hon.

En tänkbar väg framåt är att ämnesbetyg kan ersätta kursbetyg i gymnasieskolan, anser regeringen. Med ämnesbetyg, i stället för kursbetyg, kan eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper i mer omfattande ämnen, samtidigt som lärarna får mer tid på sig att göra väl avvägda bedömningar av elevernas kunskaper.

Betygsutredningen, som regeringen nu tillsätter, ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över hur betygen skulle kunna ge en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när kunskaperna är ojämna. Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan synliggöras och dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg.

Utredningen ska redovisa sina förslag senaste den 30 november 2019.

Läs Utbildningsdepartementets pressmeddelande.

Text: Staffan Ljung

Foto elever: Anna Sigge