EU-finansiering banar väg för innovativ forskning i Borås

Att högskolan är så framgångsrik i att få finansiering från Horizon 2020 har enligt Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare vid högskolans Grants and Innovation Office (GIO), två huvudsakliga anledningar:

– Dels så har vi väldigt stark forskning och kompetens inom olika områden som är aktuella i EU-policies, och dels så har forskarna här på högskolan breda europeiska nätverk som gör att de blir inbjudna att delta i starka intressentgrupper som söker.   

Det är hård konkurrens mellan ansökningarna som skickas in, och att gå igenom nålsögat visar på att högskolan deltar i starka förslag vilket blir en kvalitetsstämpel för den forskning som bedrivs här, menar han. Alla tre akademier på högskolan är involverade i Horizon 2020, vilket inte endast gynnar den bedrivna forskningsverksamheten, utan även högskolan i stort. Uppmärksamheten kring forskningen ger Högskolan i Borås en starkare position som ett läroverk att räkna med, nationellt och internationellt.

– Forskarna får genom projekten mer utrymme att utveckla sina nätverk och att förverkliga sina forskningsidéer, fortsätter Mats Dolatkhah.

Vad skulle du ge för råd till forskare som vill söka EU-medel?

FAKTARUTA
Horizon 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation, ett ramprogram som löper från 2014 till 2020. Målet syftar till att frambringa världsledande forskning, främja innovation och stödja samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn.
Här kan du kan läsa mer om Horizon 2020.

– Var ute i god tid, då det ligger mycket arbete och energi från både deltagare och koordinatorer bakom en framgångsrik ansökan. Då det är hård konkurrens om forskningsmedel, är det fördelaktigt att använda de nätverk som forskaren redan har. Horizon 2020 finansierar i hög grad forskning som möter samhällsutmaningar, vilket högskolan är duktiga på att lyfta i ansökningarna.

– Vi har tagit steget över tröskeln och det kommer att ge ringar på vattnet.      

Läs mer

Om du vill göra en forskningsansökan, ta gärna kontakt med GIO här.

Här kan du läsa mer om högskolans övriga Horizon 2020-projekt. 

  

Text: Isabella Lundin

Portträttbild: Henrik Bengtsson