Förbereder rekrytering av personal till polisutbildningen

Ryggen på polis i förgrunden, grupp av poliser i bakgrunden

Fakta
Polisprogrammet förväntas starta vårterminen 2019 med totalt 144 polisstudenter, fördelat på 72 studenter i campusförlagd utbildning och 72 studenter i distansstudier.

Arbetet med att bygga upp utbildningen leds för närvarande av Lotta Dalheim Englund, akademichef för Akademin för vård, arbestsliv och välfärd samt ansvarig för Polisprogrammet, och Betty Rohdin, rådgivare för Polisprogrammet. Betty Rohdin har tidigare varit prefekt för polisutbildningen i Växjö, där hon också var med och byggde upp utbildningen.

I högskolans arbetsgrupp kring utbildningen ingår även Ann-Sofie Rihs som controller, Patrik Andersson som fastighetsansvarig och Eva-Lotta Andersson Lidén som utvecklingsledare. Katarina Ek ingår också i gruppen som samordnare för Verksamhetsstöd för uppbyggnaden av det studieadministrativa stödet.

Vad händer just nu?

– Det har varit semestertider både hos oss, hos Polismyndigheten och hos Göteborgs universitet, så vi har varit lite begränsade i vad vi har kunnat göra. Vi har dock haft ett antal planeringsmöten under sommaren i den grupp som kommer att ansvara för uppbyggnaden av Polisprogrammet, berättar Lotta Dalheim Englund.

– Vid planeringsmötena har gruppen bland annat gått igenom vilka funktioner som behövs till Polisprogrammet för att kunna börja rekrytera lärare, polislärare och administrativ personal så snart som möjligt.

Kommer alla medarbetare att rekryteras från Högskolan i Borås?

– Nej, de kommer vad vi vet just nu att rekryteras från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Polismyndigheten samt Åklagarmyndigheten i första hand. Detta dels eftersom vissa tjänster, exempelvis samtliga polislärare och vissa av de administrativa tjänsterna, tillsätts av personal från Polismyndigheten, dels eftersom vi inte har all undervisande och forskande kompetens själva vid Högskolan i Borås.

När påbörjas rekrytering till de olika tjänsterna?

– Polislärarna rekryteras av Polismyndigheten via dess intranät och detta har redan påbörjats. De administrativa anställningarna är utannonserade på högskolans webbplats under lediga anställningar.  När det gäller de akademiska lärarna så kommer vi från högskolan att träffa Göteborgs universitet så snart som möjligt för att se vad det finns för kompetensbehov under första och andra terminen. Eventuella anställningar eller uppdrag utannonseras därefter på högskolans webbplats.

Hur rekryteras studenter till polisutbildningen i Borås?

– Eftersom det är en uppdragsutbildning är det en egen antagningsprocess till polisutbildningen i landet. Det är Rekryteringsmyndigheten, på uppdrag av Polismyndigheten, som ansvarar för rekryteringen av polisstudenter till alla fem lärosäten som bedriver polisutbildning. 

När söker studenterna för att kunna börja i Borås våren 2019?

– De som sökte polisutbildningen under vårens antagningsperiod, som stängde sista maj, kommer att få information från Rekryteringsmyndigheten att de, om de vill, kan göra om sitt val av utbildningsort eftersom Borås tillkom efter det att antagningsperioden hade stängt.

När vet vi hur många studenter vi får?

– Vi vet ännu inte när vi får den uppgiften, Polismyndigheten har inte fått information från Rekryteringsmyndigheten än. Vi kommer att fråga Polismyndigheten när vi kan förvänta oss att få dessa uppgifter så snart alla är tillbaka från sommarledigheter på våra respektive myndigheter.

Har arbetet med polisutbildningsansökan och det uppbyggnadsarbete som sker nu under hösten inneburit att högskolan tagit medel från övrig utbildnings- och forskningsverksamhet?

– Nej, medel har inte tagits från kärnverksamheten, varken under ansökningsfasen eller nu när arbetet övergår i uppbyggnad och drift. Polisutbildning är en uppdragsutbildning och Polismyndigheten betalar det lärosäte som driver utbildningen. Den ger full kostnadstäckning vilket innebär att lärosätet inte ska ha några kostnader för utbildningen.

– För att bekosta arbetet med att få polisutbildning till Borås har det använts medel från högskolans upparbetade överskott som uppdragsutbildningar har genererat över tid. Detta har varit möjligt då dessa pengar ska gå till att utveckla uppdragsutbildningsverksamheten. Kostnaderna under hösten och uppbyggnadsfasen kommer att ersättas av Polismyndigheten, liksom den fortsatta driften och utvecklingen av utbildningen. 

Läs mer

Läs mer om utbildningen på Polisens webbplats (extern länk)

Text: Johanna Avadahl