Myndigheter behöver samarbeta för att lösa människors behov

Myndigheter

Utifrån din forskning, vad är den viktigaste frågan inför valet?

– Det är en utmaning för myndigheterna att samla och samordna sina resurser för att bättre svara upp mot medborgarnas behov. Det gäller inom alla samhällssektorer, inte minst inom vård, skola och omsorg. Det handlar om att utveckla långsiktigt hållbara lösningar för välfärdssektorns organisering.

Vilka fakta är viktiga för allmänheten att känna till i frågan när de tar ställning?

– Under lång tid har brister i samverkan mellan berörda myndigheter och andra organisationer uppmärksammats inom olika välfärdsområden såsom vård och omsorg för äldre, service och stöd till personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning, arbetslivsinriktad rehabilitering, insatser för utsatta barn och ungdomar, insatser mot våld mot kvinnor, mot hemlöshet, brottsbekämpning samt flyktingmottagande. Listan kan göras lång.

– Det handlar dels om att förbättra resursanvändning, dels om att tydliggöra ansvarsfördelningen. Den hierarkiska linjemodellen för organisering är tilltalande eftersom den underlättar för att avgränsa verksamheten, men den fungerar dåligt för människor som har komplexa behov och som till exempel samtidigt behöver ha kontakt med sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. I dessa fall behöver myndigheterna förbättra sin samordning av resurserna.

Hur vet du det?

– Det finns ett otal internationella och nationella studier som visar på behovet och möjliga lösningar för att förbättra organiseringen och styrningen av samverkan mellan offentliga organisationer. Utöver enskilda studier har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) genomfört en systematisk översikt över samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring. Högskolan i Borås leder tillsammans med Högskolan Väst ”Nationellt nätverk för forskning om samverkan inom välfärdssektorn”. Syftet med nätverket är identifiering av problemställningar, kunskapsläge och teoriutveckling rörande det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar.

Läs mer

Mikael Löfströms forskarprofil

Hur vet du det (extern länk)

Om det nationella nätverket (extern länk)

SBU:s kartläggning av Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring (extern länk)

Tidigare i artikelserien

"Sjuksköterskors ledarskap behövs i äldrevården", vårdforskaren Karin Josefsson 

"Material och resurser behöver återvinnas och återanvändas", resursåtervinningsforskaren Anita Pettersson

Text: Anna Kjellsson
Bild: Ulf Nilsson,