Riktad kompetensutveckling ska effektivisera samarbetsprojekt

Tio lärare, doktorander och studenter på grund- och avancerad nivå har under tre veckor i augusti fått en intensivutbildning inom resursåtervinning med fokus på olika processer för energi- och biogasproduktion från avfall. De har också besökt olika anläggningar för avfallshantering för att se hur detta organiseras och fungerar i praktiken i Sverige.

Om projektet
Samarbetsprojektet drivs gemensamt av Högskolan i Borås, Chalmers och Universitas Gadjah Mada  i Indonesien. Till projektet har sju universitet i Indonesien knutits: tre på Sumatra, tre på Java och ett på Borneo.
Lärosäten som deltar i projektet: Högskolan i Borås, Chalmers, Institut Teknologi Bandung, Universitas Tanjungpura, Universitas Gadjah Mada, Universitas Lampung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Bung Hatta, Universitas Proklamasi 45 och Institut Teknologi Bandung. 
Projektet inleddes 2016 och pågår till och med slutet av 2019 och finansieras av Vetenskapsrådet.

Led i att effektivisera forsknings- och utvecklingsprojekt

– Intresset för resursåtervinning, inte minst biogasproduktion, är stort i Indonesien, men det saknas viss kompetens för att göra processerna effektiva och ekonomiskt bärkraftiga, berättar Mohammad Taherzadeh, professor vid Högskolan i Borås och samordnare för projektet.

– Syftet med projektet är deltagarna efter kompetensutvecklingen ska utveckla utbildning och forskning kring resursåtervinning och biogasproduktion vid sina respektive hemlärosäten med handledning av forskare från Sverige och Indonesien. Ytterligare ett viktigt syfte är att vi på sikt ska kunna bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt mer effektivt och målinriktat, förklarar han.

Vad betyder det här projektet för utbildning och forskningen här på Högskolan i Borås?

– Indonesien är en viktig samarbetspartner för högskolan sedan flera år tillbaka. Vi har haft flera studenter därifrån på högskolan kontinuerligt i cirka tio år och vi hoppas att detta projekt ger underlag för att förstärka det. När det gäller forskning vill jag nämna exempelvis vår forskning kring ätbara svampar, vilka har sitt ursprung i Indonesien, och utvecklingen av textila reaktorer för biogasproduktion som bland annat har testats och utvecklats för Indonesisk miljö. Detta projekt stärker vårt samarbete med hela Indonesien.

Ett par av de deltagande universiteten vill ytterligare stärka samarbetet med Högskolan i Borås.

– Vi har skrivit nya avtal för att förstärka samarbetet med två av de deltagande lärosätena, North Sumatra University och Tanjgangpura University i Borneo, berättar Mohammad Taherzadeh.

Kunskap sprids ut

Lärarna och forskarna Fajar Marendra från Universitas Gadjah Mada och Dwi Astiani från Universistas Tanungpura kommenterar:

– Vi är tacksamma över att ha fått den här möjligheten och kommer att ta med det vi har sett och lärt oss till våra universitet. Vi kommer att presentera våra erfarenheter för våra kollegor, säger Fajar Marendra.

– Vi vill gärna få till studentutbyten och gemensamma seminarier, säger Dwi Astiani.

Lukitawesa, doktorand vid Högskolan i Borås och själv från Indonesien, har bistått gästerna under deras besök i Sverige.

– I det här projektet sprider vi ut kompetensen inom resursåtervinning till flera platser i Indonesien, istället för att ha den samlad centralt. Vi vill att kunskap och kompetens ska nå ut i hela landet, säger han.

Högskolan i Borås och Chalmers har sedan tidigare långvariga samarbeten med lärosäten i Indonesien. Detta projekt stärker tidigare samarbeten och tillför nya. Det har också lett till att de indonesiska lärosätena har funnit varandra och vill utveckla kontakterna sinsemellan.

Läs mer

Om forskningsområdet Resursåtervinning.

Om projektet.

Text och foto: Solveig Klug