Sjuksköterskors ledarskap behövs i äldrevården

Äldrevård

Utifrån din forskning, vilka är de viktigaste frågorna inför valet?

– Att äldre människors vårdbehov och situation uppmärksammas och diskuteras för att äldreomsorgen ska utgå från de äldres behov. Att åldersdiskriminering identifieras och att sjuksköterskans patientnära ledarskap stärks i hela kommunens äldreomsorg.

Vad är viktigt att allmänheten känner till när de tar ställning i de här frågorna?

– Antalet äldre människor ökar och med ökad ålder ökar också vårdbehov på gruppnivå. För detta krävs att vård utgår från den äldres behov. För att äldreomsorgen ska fungera krävs kompetens anpassad till de arbetsuppgifter som ingår i kommunens äldreomsorg samt goda attityder och värderingar inför äldre människor. Det behövs även ett starkt och tydligt ledarskap av sjuksköterskan nära den äldre människan och övrig vårdpersonal. Någon måste leda, prioritera, fördela, utbilda, informera och samordna omvårdnaden för den äldre människan, dennes anhöriga och vårdpersonalen. Här har sjuksköterskan en nyckelroll genom sin utbildning och kompetens.

Hur vet du det?

– Alla studier visar på en förväntad ökning av äldre människor och vad det innebär i form av vårdbehov. Min egen och andras forskning betonar att det är avgörande att personalen utbildas för att nå en kompetens anpassad till de arbetsuppgifter som ingår för att kommunens äldreomsorg ska leverera en god och säker äldreomsorg. Inte minst har vi en aktuell utmaning att ta itu med: att vårdpersonalen ska vara svenskspråkig för att kunna kommunicera och etablera ett gott möte.

– Min och flera andras forskningsstudier, och även erfarenhetsbaserad kunskap, visar entydigt på att kommunen behöver ett starkt och tydligt ledarskap. Om vårdpersonalen har god utbildning och kompetens anpassad till arbetsuppgifterna kan arbetskraven bli rimliga och stressen hållas ner, med andra ord har utbildning och kompetens, liksom stöd från en tydlig ledare, hälsoekonomiska vinster. Studier har dessutom visat att vårdpersonal vill ha sjuksköterskan nära sig i teamet.

Läs mer

Karin Josefssons forskarprofil

Forskargrupp om äldrevård

Hur vet du det (Extern länk)

I artikelserien

"Material och resurser behöver återvinnas och återanvändas", resursåtervinningsforskaren Anita Pettersson.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Privat, Mostphotos