Lediga samordningsuppdrag vid akademin

Rollbeskrivning:

Akademisamordnaren ska verka för att främja högskolans övergripande mål och strategier samt för att stödja utvecklingen av högskolans och akademins arbete inom respektive område. Akademisamordnare är akademichefens rådgivare inför strategiska beslut och representerar samtliga sektioner i akademin.

Utifrån ett högskoleövergripande perspektiv ska akademisamordnaren identifiera möjligheter för synergieffekter inom de aktiviteter som är relevanta för fler än den egna akademin. Akademisamordnaren kommer att samarbete med övriga samordnare inom akademin, med samordnarna från de andra akademierna, högskolans samordnare samt verksamhetsstödet.

Arbetsuppgifter:

Gemensamt för akademisamordnarna är att de samordnar det strategiska arbetet med att utveckla, implementera och följa upp området utifrån akademins mål och strategier. De ansvarar vidare för omvärldsbevakning avseende akademins verksamhet, inom respektive område, i ett nationellt och internationellt perspektiv. Akademisamordnarna deltar i akademichefens utökade ledningsråd.

Arbetsuppgifterna inkluderar även att årligen ansvara för området i en akademiövergripande handlingsplan, att inom området bidra till arbetet med akademins verksamhetsplan, handlingsplan och verksamhetsberättelse, att för akademins räkning bereda, handlägga och rapportera ärenden inom området till berörda beslutande funktioner, samt att ansvara för remissvar inom området.

Utöver den gemensamma beskrivningen av arbetsuppgifter har respektive akademisamordnare följande ansvarsområde:

Akademisamordnare kvalitet

Akademisamordnare för kvalitet samordnar kvalitetsarbetet vid akademin och akademins strategiska arbete med att utveckla kvalitetssystem samt implementeringen och uppföljningen av detsamma utifrån akademins mål och strategier. I arbetsuppgifterna ingår att vid behov föreslå och implementera förändringar avseende kvalitetssystemet inom akademin. Akademisamordnare för kvalitet representerar akademin i högskolans kvalitetsråd.

Akademisamordnare utbildning

Akademisamordnare för utbildning samordnar utbildningsverksamheten inom akademin. Samordnaren deltar i diskussioner om mål och strategier för utbildning, och är akademichefs rådgivare gällande strategiska beslut inom området. I arbetsuppgifterna ingår att vid behov föreslå förändringar/förbättringar avseende utbildningsverksamheten inom akademin. I uppdraget ingår även att representera akademin i högskolans utbildningsråd.

Akademisamordnare samverkan, innovation och nyttiggörande

Akademisamordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande samordnar aktiviteter inom området vid akademin och ansvarar för implementeringen och uppföljningen av akademins mål och strategier inom området. Samordnaren deltar i diskussioner om mål och strategier för samverkan, innovation och nyttiggörande och är akademichefs rådgivare gällande strategiska beslut inom området. Akademisamordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande representerar akademin i högskolans innovationsråd.

Akademisamordnare hållbar utveckling

Akademisamordnare för hållbar utveckling samordnar verksamheten vid akademin inom området. Akademisamordnare för hållbar utveckling deltar i diskussioner om mål och strategier för hållbar utveckling, och är akademichefs rådgivare gällande strategiska beslut inom området. I arbetsuppgifterna ingår utveckling och uppföljning inom området. Samordnaren ansvarar för lagefterlevnadskontroll inom området och samordnar intern- och externrevision på akademinivå. I uppdraget ingår även att representera akademin i högskolans forum för hållbar utveckling.

Akademisamordnare lika villkor

Akademisamordnare för lika villkor ansvarar för området och samordnar verksamheten vid akademin med avseende på lika villkor. Akademisamordnare för lika villkor deltar i diskussioner om mål och strategier för lika villkor, och är akademichefs rådgivare gällande strategiska beslut inom området. I arbetsuppgifterna ingår utveckling och uppföljning inom området. I uppdraget ingår även att representera akademin i hållbarhetsrådet samt vara akademins representant i högskolans arbetsgrupp för lika villkor.

Övriga uppgifter

Akademisamordnarens arbetsuppgifter definieras ytterligare genom överenskommelse med akademichef.

Uppdragets villkor:

Akademisamordnaren utses av akademichef. Omfattningen definieras i överenskommelse med akademichef och kan variera över tid. Uppdragstillägg tillämpas inte.

Mötesstruktur

Akademichefens utökade ledningsråd äger rum 2-3 gånger per termin. Utöver deltagande i akademichefens utökade ledningsråd träffas akademins samordnare regelbundet för arbets- och avstämningsmöten.

Intresseanmälan

Maila din intresseanmälan (max en A4-sida) till akademicontroller Christian Jensen, christian.jensen@hb.se senast måndagen den 28 januari 2019. Frågor om uppdragets innehåll besvaras av tf akademichef Claes Lennartsson (claes.lennartsson@hb.se; 0701836725).