Ny funktion hjälper till att göra forskningen tillgänglig

Svante Kristensson, bibliotekschef, berättar om funktionen som initierats och sammankallas av Biblioteket.

Varför har högskolan inrättat funktionen?

– I takt med att både regeringar, EU och finansiärer kräver att forskningen öppet tillgängliggör både forskningsartiklar och de data som står bakom forskningsresultaten, har vi sett att högskolan behöver erbjuda ett samlat stöd till forskarna. Forskningsdata är inget entydigt begrepp utan kan ha helt olika innebörd för olika forskargrupper och discipliner.

Vem kan vända sig till DAU?

– Alla som just har fått ett forskningsprojekt beviljat är välkomna att kontakta DAU för att exempelvis diskutera upprättandet av en datahanteringsplan – något som allt fler forskningsfinansiärer kräver för att över huvud taget bevilja medel. Men det kan också röra sig om forskare som just avslutat ett forskningsprojekt eller ett avhandlingsarbete och behöver stöd när det gäller tillgängliggörande och arkivering av materialet.

Varför ska man vända sig dit?

– Nationella och internationella riktlinjer rekommenderar, eller rent av kräver, att forskningsdata görs öppet tillgänglig, men förutom det finns det goda skäl för forskare att ha god ordning på forskningsdata under processens gång. Har jag sparat data i ett beständigt filformat? Har jag koll på sekretess och personuppgifter? Har jag beaktat etikfrågorna? Har jag skickat data till arkivet för arkivering?

När ska man vända sig dit?

– DAU kan vara en viktig dialogpartner oavsett var man befinner sig i forskningsprocessen.

Vem kontaktar man i första hand på DAU?

– Den första ingången är att skicka ett mejl till DAU, sedan ser vi till att forskaren kommer i kontakt med rätt person utifrån vilket stöd hon eller han behöver.

På webbsidan om DAU nämns Svensk Nationell Datatjänst (SND). Vad är det för något?

– Det är en del av Vetenskapsrådet och är beläget vid Göteborgs universitet. SND har lång erfarenhet av att tillgängliggöra och bevara forskningsdata inom humaniora och samhällsvetenskap. Redan i dag är det möjligt att söka fram forskningsdata via tjänstens katalog. Nu utökar den sina kompetensområden för att på ett mer heltäckande sätt stödja svenska forskare och göra forskningsdata från fler discipliner sökbara. I satsningen ingår ett tätare samarbete med lärosätena och funktionen på högskolan har exempelvis en egen kontaktperson på SND för att närmare kunna diskutera komplicerade frågor om filformat, lagring, versionshantering med mera. Vi planerar just nu för ett projekt där vi tillsammans med SND ska testa ett arbetsflöde där en forskares totala mängd forskningsdata ska göras sökbara för allmänheten och andra forskare för verifiering och återanvändning.

Läs mer

Läs mer om högskolans Data Access Unit (DAU)

Kontakta DAU: hb-dau@hb.se

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén