Digitalisering, vård och nyttiggörande fokus i nytt samarbete

Digitalisering

Det är en grupp om sex forskare som tillsammans utifrån dagens samhällsutmaningar samt tidigare resultat från gemensamma diskussioner ska identifiera relevanta behov inom området.

Representanter från Högskolan i Borås är Stefan Cronholm, professor i informatik och Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap. Syftet är att Högskolan i Borås, tillsammans de andra lärosätena, ska identifiera vilka möjliga projekt man kan bidra med utifrån vårdens behov samt undersöka förutsättningarna för att skapa en gemensam digital samverkansplattform.

– Det är ingen tillfällighet att vi undersöker möjligheter till samarbete kring digitalisering och vård. Båda utgör två prioriterade områden i regeringens forskningsproposition. Hälsa, vård och digitalisering utgör också prioriterade verksamhetsområden inom Västra Götalandsregionen (VGR), säger Stefan Cronholm.

– Det är viktigt, inte minst för oss forskare inom området Människan i vården. Vårdens digitalisering ska bidra med bättre och enklare lösningar, högre kvalitet samt öka patienters delaktighet och medverkan i vård. Forskning behövs inom ett flertal områden, som också beaktar hållbarhetsaspekter och mänskliga rättigheter. Digitala tekniker är viktiga och ska bidra till en god och jämlik vård som är tillgänglig för alla, säger Annelie Sundler.

Regional samverkan av nationellt intresse

Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst har flera samarbeten i ryggen och hoppas att fortsatta projekt ska bidra till utvecklad regional samverkan som är av nationellt intresse. Forskargruppen, som består av forskare inom vård och IT, har nu haft ett uppstartsmötet där man diskuterade uppdragets innehåll, omfattning och upplägg.

– Det var ett bra och kreativt första möte. Vi upplever att det finns förutsättningar att arbeta fram ett förslag till hur vi ska stärka samverkan för regionens bästa genom att förbättra dels samverkan mellan de tre högskolorna men även samverkan med hälso- och sjukvården och se till att det vi gör kommer till nytta och användning i vården, säger Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

I maj 2018 lägger forskningsgruppen fram sitt resultat till lärosätenas ledningar som därefter bedömer behovet av fortsatt forskningssamverkan inom området.

Deltagande forskare
Högskolan i Skövde: Ingrid Bergh, professor i omvårdnad och Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi.
Högskolan i Borås: Stefan Cronholm, professor i informatik och Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap.
Högskolan Väst: Eva Brink, professor i vårdvetenskap och Martin Gellerstedt, docent i informatik.

Text:
Jill Elmshorn, Högskolan i Skövde
Anna Kjellsson, Högskolan i Borås

Foto: Anna Sigge, Suss Wilén, Mostphotos