Hon forskar om barnafödandets mysterium

Gravid kvinna. Foto: Mostphotos

Nyfikenheten att utforska de existentiella dimensionerna av barnafödande har genom åren vuxit sig allt starkare hos Åsa Larsson. Med nästan 30 års erfarenhet av mödravård disputerade hon i ämnet vårdvetenskap den 12 januari i år vid Åbo Akademi i Finland. Hennes doktorsavhandling tar sin utgångspunkt i kvinnors upplevelse av graviditet, förlossning och barnmorskors vårdande.

Åsa LarssonAvhandlingen består av fyra delstudier varav tre är intervjumaterial där Åsa Larsson har frågat kvinnor som fött barn hemma, i ensamhet eller med stöd av barnmorskor, hur de upplevt situationen. Hon har intervjuat kvinnor om deras upplevelser av graviditet och av själva vårdandet på barnmorske-mottagningar, inte bara de medicinska kontrollerna. Hennes fjärde delstudie bygger på idéhistoriska analyser där hon sökt efter begrepp att använda i utbildningen av blivande barnmorskor.

– Jag ser en vård idag som blir alltmer inriktad på medicinsk-teknisk utveckling och kontroll. Här lämnas ett tomrum när det handlar om en existentiell förståelse av barnafödande, säger Åsa Larsson.

Sjukvården har tolkningsföreträde
Hon menar att den etablerade sjukvården till stor del, bland annat genom samhällets sekularisering har fått tolkningsföreträde, när det gäller att förklara vad graviditet och födelse är. De existentiella dimensionerna är emellertid inte sjukvårdens starka sida, enligt Åsa Larsson. Det innebär att den barnafödande kvinnan lämnas ensam att tolka och integrera de andliga och existentiella erfarenheterna i sitt liv, det meningssökande, alltså: meningen med livet.

Åsa Larssons examen
Åsa Larsson är född 1956 i Borås. Hon tog studentexamen 1976 vid Bäckängsgymnasiet i Borås, examen som legitimerad sjuksköterska i Skövde, 1980, examen som legitimerad barnmorska i Falun, 1986, kandidatexamen i vårdvetenskap i Borås, Sverige 2004 och magisterexamen i vårdvetenskap, Borås, 2007.

Länk till avhandlingen (pdf): Barnafödandets mysterium – en begrundan av vardande och vårdande

Under hennes intervjuer med gravida kvinnor framträder tre begrepp om vad kvinnor känner och ger uttryck för och de är: allvar, längtan och sårbarhet.

– Begreppen beskriver hur hälsa och lidande kan ta sig uttryck under graviditeten och jag vill lyfta fram dessa tre dimensioner, säger Åsa Larsson.

Hennes resultat visar att graviditetsbeskedets allvar innebär att det inte finns någon väg tillbaka och kvinnan har inget annat val än att delta. Nu är det skarpt läge. Längtan och sökandet efter mening är det som driver framåt. En längtan efter det perfekta livet. Sårbarheten utgör det huvudsakliga motivet för vårdandet.

 Barnmorskans ethos
– I mina studier kring barnmorskornas profession under tidigt 1900-tal var det tydligt att barnmorskan då drillades i att ha rätt grundinställning och att göra allt för den barnafödande kvinnan. Under utbildningen tillägnade sig de blivande barnmorskorna ett ethos, det vill säga de grundvärderingar som skulle finnas i varje barnmorskas hjärta. Det vi har i hjärtat – det är så vi handlar, säger Åsa Larsson och fortsätter:

– Detta har inte gått förlorat, men i dagens komplexa och effektiviserade vårdverklighet får det ett allt mindre utrymme, vilket riskerar att viktiga aspekter i vårdandet inte kan uttryckas.

Tillvaron ett mysterium
Resultatet i avhandlingen beskrivs i en teorimodell (se nedan) som visar hur vårdarens ethos bidrar till en förlösande anda. Där kan den integrerande rörelsen mot helhet och hälsa, d.v.s. vardandet, för barnaföderskan äga rum. Åsa Larsson förklarar:

– Jag fann en hel del intressant underlag i filosofens Gabriel Marcels texter. Han pekar på den del av tillvaron som han betecknar mysteriet.  Där återfinns sådant som godhet, kärlek och födelse. Det är de delar av existensen vi inte kan förklara men vi måste uppleva det för att förstå innebörden. I den bemärkelsen är barnafödandet ett mysterium som inte går att existentiellt förklara. Det kan istället begrundas och på så sätt ge mening åt livet. Vårdandet under barnafödande innebär i det sammanhanget att skydda mysteriet och ge utrymme för kvinnan att finna mening och sammanhang.

Teorimodell om barnafödandets mysterium. Illustration: Åsa Larsson

Hur ska avhandlingens resultat användas?
– De är tänkta att användas i barnmorskeutbildning och vårdutveckling. Teorimodellen som jag utformat hoppas jag kan bidra till en mer holistisk vård och fördjupad förståelse och klarhet vid graviditet och förlossning. Mitt yttersta mål är att göra det bättre för barnafödande kvinnor, säger Åsa Larsson.

Text: Henrik Grönberg