Lärosätena samordnar sig kring validering av reell kompetens

Universitets- och högskolerådet, UHR, driver ett nationellt valideringsprojekt i syfte att skapa en varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av reell kompetens. Fram till årsskiftet pågår nu flera delprojekt där lärosätena i Sverige ska samordna sig kring gemensamma modeller och stötta varandra i valideringsprocessen. Vid Högskolan i Borås bedrivs tre olika projekt: Valideringsnätverk Väst, Validering inom ingenjörsutbildning samt Invandrarakademin 2.0. Ulrika Bernlo är samordnare för valideringsprojekten vid Högskolan i Borås.

– Idag kan en person ansöka om validering till flera lärosäten och får prövningen genomförd vid respektive lärosäte. Det är inte hållbart och borde kunna samordnas. På ett högre plan handlar det om att hushålla med statens resurser, förklarar hon.

Valideringsnätverk Väst ska arbeta fram en gemensam modell med tillhörande ärendehanteringssystem som alla lärosäten ska kunna använda och där lärosätena ska kunna ta stöd av varandras bedömningar för reell kompetens. Valideringsnätverk Väst samordnas av Göteborgs universitet.

Projektet Validering inom ingenjörsutbildningar ska arbeta fram ett förslag till organisation för validering inom ingenjörsutbildning, såväl lokalt som för nationell samverkan, och skapa en hållbar modell för validering inom ingenjörsutbildningar i Sverige. Detta projekt samordnas av KTH. Vid Högskolan i Borås är validering inom området byggteknik aktuellt.

Nytt att validera direkt för arbetsmarknaden

Invandrakademin 2.0, samordnas av Invandrarakademin vid Högskolan i Borås. Projektet handlar om att validera kunskaper hos personer som helt eller delvis saknar dokument, till exempel vars dokument har förstörts i krig, eller vars dokument inte kan verifieras av olika orsaker.

– Detta projekt handlar om att en person med en utländsk examen får sina kunskaper bedömda för att hen ska kunna gå ut på arbetsmarknaden. Detta är ett förfarande som är helt nytt för oss. Tidigare har vi bara validerat för att personerna ska kunna komma in i det svenska studiesystemet för att komplettera sina kunskaper och ta ut en svensk examen.

Invandrakademin 2.0 vänder sig till ingenjörer, sjuksköterskor, biblioteks- och informationsvetenskap samt ekonomer.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén/Anna Sigge