Lönesättande samtal på högskolan

Lönesättande samtal har genom centralt avtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S införts som modell i staten. På Högskolan i Borås tillämpas lönesättande samtal sedan 2016 då det infördes på enheten Verksamhetsstöd. Förra året tillämpades lönesättande samtal även för delar av Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Rektors stab och Forskning och Innovation. Från och med i år kommer samtliga medarbetare vid högskolan, som är medlemmar i Saco-S alternativt är oorganiserade, att ha lönesättande samtal.

– Det är viktigt att ett lönesättande samtal föregås av ett utvecklingssamtal, då dessa båda hänger ihop. Allt för att det lönesättande samtalet ska kunna bli så bra som möjligt, säger Birgitta Alfraeus, HR-chef.

Precis som tidigare kommer facket att ha en viktig roll i lönebildnings- och löneöversynsprocessen.

– Det lönesättande samtalet gör att fackets roll i stöd till enskilda medlemmar får delvis annat fokus, förklarar Carina Théen som företräder Saco-S.

Lönesamtal kommer än så länge fortsätta tillämpas för medlemmar i OFR.

Har du några frågor kring lönesamtal, lönesättande samtal eller utvecklingssamtal är du välkommen att höra av dig till din fackliga representant eller HR.


Lönesättande samtal

Ett lönesättande samtal innebär en dialog mellan chef och medarbetare om medarbetarens arbetsprestation och resultat i förhållande till arbetsuppgifter och de i utvecklingssamtalet uppsatta målen för medarbetaren. Tanken bakom lönesättande samtal är att diskussion om medarbetarens prestation och lön sker mellan chef och medarbetare, utan en traditionell facklig förhandling, innan chef fastställer den nya lönen. En tydlig dialog mellan chef och medarbetare ger bättre förutsättningar för att sambandet mellan medarbetarens prestation och lön säkerställs och blir tydligt för medarbetaren.

Alla medarbetare kommer att bjudas in till informationstillfällen gällande lönesättande samtal efter sommaren.

Lönesamtal

Lönesamtal är den modell som högskolan arbetet utifrån i många år och som fortsätter gälla för medarbetare anslutna till OFR/ST och OFR/LF.

I lönesamtalet diskuterar chef och medarbetare medarbetarens prestation under året som gått, utifrån medarbetarens arbetsuppgifter och de mål som sattes upp för medarbetaren vid utvecklingssamtalet. När samtalet avslutats kommer chefen att ta fram ett förslag på ny lön för medarbetaren, som sedan förhandlas mellan arbetsgivare och facklig organisation och därefter fastställs av arbetsgivaren.

Utvecklingssamtal

Under januari-mars ska ett utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef genomföras.  Utvecklingssamtal är framåtblickande, har fokus på personal- och verksamhetsutveckling och resulterar i en individuell utvecklingsplan. Medarbetaren har sedan att jobba med sina arbetsuppgifter och mot målen under det kommande året.

Under hösten genomförs sedan lönesättande samtal respektive lönesamtal som båda utgår från det som chef och medarbetare pratat om i utvecklingssamtalet.

Foto: Anna Sigge