Fullspäckat schema för akademichefen

Ann-Sofie Axelsson

Det säger Ann-Sofie Axelsson, akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT när jag träffar henne för att prata om vad rollen som akademichef egentligen innebär. Hon berättar att kalendern ständigt är full av möten av allehanda slag, men betonar att det också finns en poäng med det.

– De möten som jag deltar i är ofta ett viktigt verktyg för informationsutbyte och kunskapsöverföring, och det behövs av många anledningar. En anledning är att jag som chef är övergripande ansvarig för akademins verksamhet. Det kan jag inte vara utan att hålla mig informerad om det som pågår. Mötena ger ofta den kunskap jag behöver för att fatta välinformerade beslut, säger hon.

Strategisk och inte operativ

Hon fortsätter med att påpeka att det inte är hon som akademichef som ska driva alla frågor, utan att mycket ansvar är delegerat till exempelvis sektionschefer eller studierektorer.

– Min roll är främst strategisk, och de beslut jag fattar är på en övergripande nivå. De operativa, mer vardagsnära processerna drivs av andra än mig. Däremot är det viktigt att jag håller mig uppdaterad om dem, då jag som akademichef förväntas både representera rektorsnivån gentemot akademin och akademins intressen gentemot rektorsnivån. Det kan jag inte göra utan att vara insatt i pågående processer.

För att hålla sig uppdaterad har hon en rad möten som återkommer regelbundet. Det kan vara avstämningsmöten med rektor, eller med akademins sektionschefer och samordnare. De avstämningarna sker i samband med olika ledningsrådskonstellationer, men också i form av enskilda möten som ger möjlighet till ett tydligare fokus och djup. Förutom avstämningsmöten har hon olika uppdrag som kommer med jobbet. Med platsen i rektors ledningsråd kommer ordförandeskap i högskolans forskarråd, och hon sitter med i styrgrupper för projekt som till exempel jämställdhetsintegrering på högskolan och projektet för att starta lärarutbildningar i Skövde, ett projekt som nu är avslutat i och med att utbildningarna har startat.

Stor skillnad från prefektrollen

Innan Ann-Sofie Axelsson blev akademichef var hon prefekt på dåvarande Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, och hon berättar att den roll hon hade då skiljer sig stort ifrån den roll hon har i dag. Hon berättar att hon som prefekt höll i regelbundna personalmöten, där hon träffade all personal. Det är någonting som inte är möjligt i dagens organisation, och hon menar att det inte heller är hennes roll.

– Akademin är för stor för att jag ska ha någon rimlig möjlighet att ha en detaljförankring i forskning och utbildning, utan det är chefer på sektionsnivå som måste ha den mer nära inblicken. Jag får i stället fokusera på frågor som bara jag inom akademin har ansvar för, som har koppling till både rektorsnivån och de andra akademierna. Vi har olika roller, helt enkelt.

Trots en tydlig rollfördelning räckte tiden inte riktigt till, med en växande verksamhet och många processer igång. Det gjorde att hon 2017 tillsatte en biträdande akademichef med inriktning på samverkan, Claes Lennartsson.

– Samverkan är ett område som har stora utvecklingsmöjligheter, och där jag ser att vi kan göra mycket mer. Biträdande akademichef har i uppdrag att fokusera mer specifikt på de frågorna, så från ledningshåll utgör han en kontaktyta mot dem som arbetar med uppdragsutbildningar samt våra centrumbildningar.

Möten utanför högskolans väggar

Utöver alla interna uppdrag och åtaganden, finns Ann-Sofie Axelsson med i ett antal sammanhang utanför högskolans väggar. Till exempel är hon sedan ett par år involverad i iSchools, som är ett internationellt nätverk för informationsvetenskapliga institutioner som samlar närmare åttio lärosäten. Nyligen utsågs hon till ordförande för den europeiska delen av nätverket, som har totalt 25 medlemmar.

– iSchools är en viktig arena för samverkan, som vi måste ta vara på. Jag är verksam i nätverket på såväl internationell som på europeisk och nordisk nivå. Rent fysiskt träffas vi i de olika konstellationerna två gånger per år, men givetvis har vi mycket kontakt om olika typer av samverkan mellan dessa träffar också.

Andra saker hon ägnar sin tid åt är att vara extern representant i Chalmers biblioteksråd, styrgruppen för den nationella forskningsinfrastrukturgruppen Swe-Clarin och samverkan med till exempel kommuner och andra typer av relevanta verksamheter och organisationer. Och så var det det här med forskningen.

– Forskningen är mitt ständigt dåliga samvete. Jag försöker skapa mötesfria dagar för att få tid till forskningen, men det håller sällan. Tiden fylls upp med olika saker, och så är situationen tyvärr för många chefer oavsett nivå, avslutar hon.

Text: Helen Rosenberg
Foto: Ulf Nilsson