Ny företagsforskarskola i digital handel

Person nätshoppar sittandes i soffa

Doktoranderna kommer att ta sig an forskningsfrågor kopplade till de företagsutmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför. Till exempel behöver alla aktörer i handeln bli bättre på att förstå och förutsäga konsumentbeteenden för att kunna utforma och vidareutveckla framgångsrika affärslösningar.

Projektet INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing) finansieras med 21,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen, samt motsvarande belopp från de deltagande företagen.

Hittills är följande företag klara för projektet: Ellos Group, Eton, Odyssey, Swedbank Sjuhärad, Tieto, Viskans System AB. Projektet löper från 1 mars 2018 till 28 februari 2024, eller 2026 om en andra omgång doktorander antas 2020.

Huvudsökande för projektet är Jönköping University, där Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samarbetar i projektet. Projektägare är Högskolan i Borås och företagsforskarskolans drivs och administreras huvudsakligen från Borås, med vetenskaplig ledning från båda lärosätena.

Både Högskolan i Borås och Jönköping University bedriver sedan tidigare forskning och utbildning med nära samverkan mellan företagsekonomi, med inriktning mot marknadsföring, och informatik/datavetenskap, med fokus på dataanalys. Ett gemensamt styrkeområde för de båda lärosätena är digital handel. Doktorandernas avhandlingsprojekt grundas både i den forskning som bedrivs vid lärosätena och i de specifika frågeställningar som projektets företagspartners har identifierat.

– De doktorander som utbildar sig vid forskarskolan kommer att ge handeln viktiga och unika kompetenser, baserade på lärosätenas multidisciplinära miljö och fokus, säger Jenny Balkow, universitetslektor vid Högskolan i Borås och projektledare för INSiDR.

Forskarstudier börjar i höst

Förberedelserna för forskarskolan börjar i mars 2018 och den första kullen, bestående av cirka tio doktorander, kommer att påbörja sina forskarstudier under hösten. De flesta doktoranderna kommer att vara anställda av de företag som ingår i projektet och ägna 80 procent åt sina forskarstudier. Resterande 20 procent arbetar de på företagen.

– Då kommer doktoranderna att implementera och kommunicera sina resultat i organisationen. Vi kommer också ha gemensamma arbetsmöten varje termin för att alla företag, doktorander och handledare ska få ta del av framstegen i de olika projekten, förklarar Jenny Balkow.

Företagsforskarskolor ett vinnande koncept

Förutom INSiDR, stödjer KK-stiftelsen i nuläget 11 företagsforskarskolor, med drygt 210 doktorander:

– Vi har väldigt goda erfarenheter av företagsforskarskolan som samarbetsform, säger Stefan Östholm, verksamhetschef på KK-stiftelsen. Det är ett koncept som alla parter vinner på. En företagsforskarskola innebär ett rejält kompetenslyft för en hel eller en del av en bransch, samtidigt som det omgivande samhället gagnas av mer konkurrenskraftiga företag.

Anders Halvarsson, delägare i bl.a. Ellos Group som är med i projektet berättar varför företaget är med:

– Det är väldigt viktigt att branschen får kompetenta medarbetare som både kan driva och utveckla forskning inom det digitala området. De medarbetare som vi utbildar i forskarskolan kommer att få en nyckelroll i företaget när de är färdiga och under tiden utbildningen pågår så kommer de ju också att kunna bidra med värdefull information in i företaget, säger han.

Till projektets webbsida.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén