Samarbete med skolor stärks genom kompetensutveckling

Jonas Johansson

Hej Jonas! Vad jobbar du med?

– Jag ansvarar tillsammans med Agneta Karlsson, Matilda Bogren Svensson och Gunvi Broberg för att få allting med lärar- och förskollärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU, att fungera.

Berätta lite mer om VFU!

– VFU är något som återkommer regelbundet i lärarutbildningarna, för att studenterna ska få en praktisk förståelse för det de lär sig under den högskoleförlagda delen av utbildningen. Under utbildningens gång har de VFU-perioder av varierande längd, vanligtvis om 2-4 veckor, som samtliga är kopplade till en aktuell kurs. Om de till exempel läser en kurs i naturvetenskap, är det också det som står i fokus när de är ute och jobbar med barnen. I slutet av sin utbildning har de en längre VFU-period.

Just nu förbereder ni tre VFU-dagar. Vad är det?

­– VFU-dagarna är ett tillfälle då alla de lärare, som är handledare ute på de skolor vi samarbetar med, bjuds in till oss på högskolan för att få kompetensutveckling. Dels får de grundläggande information om vad man rent praktiskt ska tänka på som VFU-lärare, men det kommer också att vara mer allmänt pedagogiska föreläsningar. Vi anordnar tre dagar för att nå ut till VFU-lärarna på alla orter där vi anordnar lärarutbildning, nämligen Borås, Varberg och numera också Skövde.

– Den här typen av dagar är ett återkommande arrangemang, som vi anordnar varje termin. Den här terminen kommer det att handlar mycket om bedömningsstöd och måltolkning, och tidigare har vi tagit upp ämnen som till exempel det svåra samtalet och hur man som VFU-lärare kan stödja studenters professionella utveckling.

Vad är syftet med dagarna?

– Ett tydligt syfte är att stärka kopplingen mellan VFU och den högskoleförlagda utbildningen. Under de här dagarna får VFU-lärarna en tydlig bild vad det är vi faktiskt förväntar oss av dem, men de får också en större inblick i studentens aktuella kursinnehåll.

– Dessutom är ju kontakten mellan oss på högskolan och de som jobbar på skolorna oumbärlig. En stark förhoppning vi har är att VFU-lärarna ska tycka att det är trevligt och stimulerande att komma till högskolan, och att de ska känna att vi uppskattar det de bidrar med – för det gör vi verkligen.

Text och bild: Helen Rosenberg