Löser problem i IT-branschen

Hannes Göbel

Hannes Göbel, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, driver delprojektet Digital Platforms for Service Innovation tillsammans med kollegan Peter Rittgen, professor. Hannes Göbel berättar att rörelsen DevOps har kommit att ta allt större plats i IT-branschen de senaste åren. Namnet är en sammanslagning av de båda engelska begreppen developers (utvecklare) och operations (drifttekniker), och rörelsen handlar i stort om att förbättra samarbetet mellan de båda yrkesgrupperna. Men allt eftersom trenden växer och fler företag hakar på, blir det uppenbart att det inte finns någon tydlig definition av vad DevOps egentligen innebär, vilket gör det svårt för företag att implementera det i sina verksamheter.

Projektet Datadriven innovation: algoritmer, plattformar och ekosystem är ett fyraårigt projekt som finansieras av KK-stiftelsen. Tretton företag är med och delfinansierar projektet genom att upplåta medarbetares arbetstid och ge forskarna tillgång till data.

Digital Platforms for Service Innovation är ett av tre delprojekt. Forskarlaget i Digital Platforms for Service Innovation utgörs av Hannes Göbel och Peter Rittgen (delprojektledare), Lu Cao och Stefan Cronholm. De företag som står som samarbetspartners i delprojektet är Volvo Cars, TeliaCompany, Evry, Sofigate, Illumineight, TeliaCompany, Ericsson, SSO Consulting och Evry.

Övriga delprojekt är Software Algorithms for Data Analysis och ECOSTRAT.

– Att definiera DevOps var det första vi arbetade med i projektet, och vi kan nu se att det består av flera olika områden. Ofta är det så att organisationen behöver förändras för att man ska uppnå en kultur av samarbete, och det är ingenting som görs bara över en dag. Vad är det till exempel för rutiner som ska sättas upp för att uppnå kulturell förändring? Hur arbetar man med automation och Lean? Och vilka problem är det som behöver lösas gemensamt, över yrkesgränser? Här har vi tagit fram ett digitalt verktyg som ska underlätta för företagen när de ska ta sig an dessa frågor, säger Hannes Göbel.

Identifierat viktiga frågor

I projektet har forskarna samarbetat med representanter från flera olika företag, och på så sätt kunnat ringa in områden där det är vanligt att de båda yrkesgrupperna saknar en samsyn kring vad som behövs för att verksamheterna ska kunna utvecklas. Utifrån den kunskapen har de tagit fram en lång rad frågor och påståenden, som grupperna utvecklare och drifttekniker behöver besvara tillsammans, och kring dessa byggt upp en digital plattform.

När de arbetar med verktyget får de båda yrkesgrupperna först gå igenom frågematerialet var för sig. När de sedan träffas i gemensamma möten visar verktyget tydligt på områden där gruppernas bild av verksamheten skiljer sig åt. Med ett sådant underlag kan de snabbt gå vidare för att identifiera de mest kritiska områdena och fokusera på att lösa de problem eller utmaningar som finns där, menar Hannes Göbel.

– Det brukar handla om fem eller sex frågor och påståenden som både utvecklare och drifttekniker tycker är viktiga, och när de väl har identifierat dessa kan lösningarna ofta vara ganska enkla. Ibland dyker det upp flera lösningar på samma problem, och då finns det en funktion i verktyget där de får värdera vilka lösningar som är bäst, utifrån effektivitet, värde och de risker som finns.

Kan hjälpa fler än bara DevOps

Som forskare ser Hannes Göbel att det verktyg de tagit fram skulle kunna vara bra i många olika sammanhang, inte bara det som rör utvecklare och drifttekniker inom IT-branschen.

– Det som är specifikt för IT-branschen och inbyggt i systemet är ju de frågor vi tagit fram för just DevOps-sammanhang. Men med andra frågor skulle verktyget kunna användas i helt andra verksamheter. Det handlar ju egentligen om generella organisationsproblem och om att få folk att kommunicera.

Han berättar att de har kunnat se att verktyget har hjälpt de företag som prövat det. På kort tid har de med dess hjälp kunnat gå från att jobba i separata silos till att gemensamt arbeta med att identifiera och prioritera problem, och att sedan hitta och prioritera lösningar på dessa.

– Inom IT-branschen och IT-relaterad forskning arbetar vi mycket med att identifiera och hantera data – genom det här forskningsprojektet har vi helt enkelt hittat ett sätt att ta tillvara på all den data som finns lagrad hos människor och omvandla den till information som gör det möjligt att fatta bättre beslut, avslutar han.

Mer om projektet Datadriven innovation

Till projektsidan 

Tillit avgörande när tretton företag forskar tillsammans 

Text och bild: Helen Rosenberg