Rektorsdialog med tre teman

Björn Brorström

Det var akademins ledningsråd som satte agendan för rektorsdialogen, som för andra året i rad ägde rum under liknande former. Mötet inleddes av akademichef Ann-Sofie Axelsson och var upplagt utifrån akademins tre forsknings- och utbildningsområden. På önskemål från rektor låg i år särskilt fokus på områdena hållbar utveckling, jämställdhetsintegrering samt internationalisering.

Frågor som diskuterades i korthet:

Pedagogiskt arbete

Under rubriken pedagogiskt arbete gav Lill Langelotz, sektionschef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, och Anita Kjellström, bland annat en inblick i det arbete som pågår med att stärka upp forskningsmiljö och forskningsförankring av utbildningarna inom pedagogiskt arbete.

Det betonades att jämställdhetssatsningar i anslutning till lärarutbildningar behöver göras tillsammans med de avnämare vi utbildar för.

Vad gäller internationaliseringsområdet diskuterades bland annat att det finns en vilja att nå ut till verksamma lärare, samtidigt som forskare vill meritera sig genom att publicera sig i internationella tidskrifter. Detta är två mål som ofta krockar, då det oftast är svårt att nå ut med engelskspråkiga forskningspublikationer i skolsverige.  

Handel och IT

Patrik Hedberg, sektionschef för Sektionen för informationsteknologi, gjorde en övergripande presentation av sektionens verksamhet. Med utgångspunkt från forskningsområdet Handel och IT berättade han om fördelar och utmaningar med att ha ett verksamhetsområde uppdelat på två akademier. Trots organisatorisk splittring på området, har man framgångsrikt fått beviljat en forskarskola inom området genom ett samarbete mellan de båda akademierna för bibliotek information, pedagogik och IT respektive för textil, teknik och ekonomi, samt Jönköping University. Han berättade även att sektionen är stark när det kommer till samverkan med det omgivande samhället i form av näringslivet. Flera företag återkommer för nya samarbeten.

Han gjorde även ett antal nedslag i de tre fokusområdena hållbar utveckling, internationalisering och jämställdhets integrering. Bland annat lyfte han att det är väldigt få kvinnor på it-utbildningarna, och en diskussion fördes i anslutning till detta. Han lyfte också att sektionen historiskt har haft ett antal framgångsrika internationella samarbeten, men att flera av dessa har runnit ut i sanden.

Bibliotek och informationsvetenskap

Claes Lennartsson, sektionschef för Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, berättade tillsammans med medarbetaren Katarina Michnik, en av de programansvariga för bibliotekarieutbildningen, om ett framgångsrikt arbete med hållbar utveckling i utbildningen. Förutom arbete med HU-certifiering av enskilda kurser, har det de senaste åren gjorts en genomlysning av hela utbildningsprogrammet för att ta reda på hur hållbar utveckling förekommer. Under genomlysningen framkom att hållbar utveckling behandlades aktivt i flertalet kurser, men att det ofta var samma innehåll som togs upp i de olika kurserna. För att komma till rätta med detta har de kurs- och programansvariga tagit ett gemensamt grepp för att studenterna ska få progression i sin kunskapsinhämtning på temat.

Text: Helen Rosenberg

Foto: Patrik Svedberg