Betydande medel till A2 från Sparbanksstiftelsen

Logotype Sparbankstiftelsen Sjuhärad

Lina Palmér, om bidraget till vårdforskning angående utbildande/vårdande vid amning: 350 000 kronor

Hur ska ni använda pengarna

– Pengarna skall användas till ett forskningsprojekt med namn Amning och Existens -
ett vårdvetenskapligt forskningsprojekt. Forskningsprojektet är innovativt i sin design i avseendet att utveckla en modell för vårdande av kvinnor som inleder amning och i samverkan med vårdverksamheten implementera och utvärdera modellens användbarhet i klinisk praxis. Syftet är också att med stöd i ett validerat vårdvetenskapligt mätinstrument tidigt upptäcka kvinnor som har en problematisk amning och erbjuda ett evidensbaserat vårdande utifrån den utvecklade modellen. Projektet är unikt i sitt slag då det saknas evidensbaserade modeller för vårdande vid amning. Projektet inleds i höst i samverkan
med Region Jönköping och fortsätter sedan under våren 2019 i Västra Götalandsregionen, främst Boråsområdet.

Vilken betydelse har bidraget?
– Bidraget betyder väldigt mycket eftersom det gör det möjligt för mig och min medsökare Ida Gustavsson att på allvar starta upp det viktiga arbetet med att stödja och stärka bård vårdare och kvinnor under den sköra perioden som inledande amning är. Dessutom möjliggör det för oss att bidra till att stärka kvinnors reproduktiva hälsa grundat i vårdvetenskaplig kunskap.


1. Hur ska ni använda pengarna
– Pengarna skall användas till ett forskningsprojekt med namn Amning och Existens - ett vårdvetenskapligt forskningsprojekt. Forskningsprojektet är innovativt i sin design i avseendet att utveckla en modell för vårdande av kvinnor som inleder amning och i samverkan med vårdverksamheten implementera och utvärdera modellens användbarhet i klinisk praxis. Syftet är också att med stöd i ett validerat vårdvetenskapligt mätinstrument tidigt upptäcka kvinnor som har en problematisk amning och erbjuda ett evidensbaserat vårdande utifrån den utvecklade modellen. Projektet är unikt i sitt slag då det saknas evidensbaserade modeller för vårdande vid amning. Projektet inleds i höst i samverkan med Region Jönköping och fortsätter sedan under våren 2019 i Västra Götalandsregionen, främst Boråsområdet.

 

2. Vilken betydelse har bidraget?
– Bidraget betyder väldigt mycket eftersom det gör det möjligt för mig och min medsökare Ida Gustavsson att på allvar starta upp det viktiga arbetet med att stödja och stärka bård vårdare och kvinnor under den sköra perioden som inledande amning är. Dessutom möjliggör det för oss att bidra till att stärka kvinnors reproduktiva hälsa grundat i vårdvetenskaplig kunskap.

1. Hur ska ni använda pengarna
– Pengarna skall användas till ett forskningsprojekt med namn Amning och Existens - ett vårdvetenskapligt forskningsprojekt. Forskningsprojektet är innovativt i sin design i avseendet att utveckla en modell för vårdande av kvinnor som inleder amning och i samverkan med vårdverksamheten implementera och utvärdera modellens användbarhet i klinisk praxis. Syftet är också att med stöd i ett validerat vårdvetenskapligt mätinstrument tidigt upptäcka kvinnor som har en problematisk amning och erbjuda ett evidensbaserat vårdande utifrån den utvecklade modellen. Projektet är unikt i sitt slag då det saknas evidensbaserade modeller för vårdande vid amning. Projektet inleds i höst i samverkan med Region Jönköping och fortsätter sedan under våren 2019 i Västra Götalandsregionen, främst Boråsområdet.

2. Vilken betydelse har bidraget?
– Bidraget betyder väldigt mycket eftersom det gör det möjligt för mig och min medsökare Ida Gustavsson att på allvar starta upp det viktiga arbetet med att stödja och stärka bård vårdare och kvinnor under den sköra perioden som inledande amning är. Dessutom möjliggör det för oss att bidra till att stärka kvinnors reproduktiva hälsa grundat i vårdvetenskaplig kunskap.

1. Hur ska ni använda pengarna
– Pengarna skall användas till ett forskningsprojekt med namn Amning och Existens - ett vårdvetenskapligt forskningsprojekt. Forskningsprojektet är innovativt i sin design i avseendet att utveckla en modell för vårdande av kvinnor som inleder amning och i samverkan med vårdverksamheten implementera och utvärdera modellens användbarhet i klinisk praxis. Syftet är också att med stöd i ett validerat vårdvetenskapligt mätinstrument tidigt upptäcka kvinnor som har en problematisk amning och erbjuda ett evidensbaserat vårdande utifrån den utvecklade modellen. Projektet är unikt i sitt slag då det saknas evidensbaserade modeller för vårdande vid amning. Projektet inleds i höst i samverkan med Region Jönköping och fortsätter sedan under våren 2019 i Västra Götalandsregionen, främst Boråsområdet.

2. Vilken betydelse har bidraget?
– Bidraget betyder väldigt mycket eftersom det gör det möjligt för mig och min medsökare Ida Gustavsson att på allvar starta upp det viktiga arbetet med att stödja och stärka bård vårdare och kvinnor under den sköra perioden som inledande amning är. Dessutom möjliggör det för oss att bidra till att stärka kvinnors reproduktiva hälsa grundat i vårdvetenskaplig kunskap

Karin Högberg om bidraget till utveckling/testning av en återanvändningsbar binda: 300 000 kronor

Hur ska ni använda pengarna?
Vi ska fortsätta med utveckling och labtest av Spacerpad, men framför allt genomföra ett användartest av vår första prototyp i Kenya. Den tänkta slutanvändaren är en kvinna som bor i en fattig och trångbodd storstadsmiljö, med brist på pengar till mensskydd, brist på rent vatten och toaletter. Sen ska vi även testa i landsbygdsmiljö som skiljer sig en del från storstäder, även om delvis samma problematik förekommer där. Det unika med Spacerpad är att den är lätt att tvätta och snabbtorkande, vilket möjliggör snabb och hygienisk återanvändning.

Vilken betydelse har bidraget?
Bidraget har en enorm betydelse, utan dem hade vi överhuvudtaget inte kunnat genomföra denna studie. De aktiviteter vi planerat är kostsamma, förutom arbetstid går det åt ekonomiska medel för tillstånd, material och resor. 

Laura Darcy och Katarina Karlsson om bidraget till att möta barnkonventionen som lag: 300 000 kronor 

Hur ska ni använda pengarna?
Denna studie syftar till att undersöka om hälso- och sjukvård för barn i Sjuhärad kan möta kommande lagstiftning av barnkonventionen år 2020. Barnens röst blir sällan ledande i planering av vård och behandling men den är viktig för att barnens bästa ska beaktas. Forskning visar att sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvård överlag trivs med sitt arbete men att deras arbetssituation inte alltid tillåter dem att utföra den vård de vill ge barn och deras familjer. För en hållbar utveckling inom barnsjukvård och för att kunna möta barnkonventionen som lag måste barns och sjuksköterskors uppfattningar synliggöras.
 
Fokusgruppsintervjuer (sjuksköterskor) och individuella intervjuer (barn) kommer att genomföras.

Vilken betydelse har bidraget?
För en hållbar utveckling inom barnsjukvård och för att kunna möta barnkonventionen som lag måste barns och sjuksköterskors uppfattningar synliggöras.

Hanna Maurin Söderholm om bidraget till virtuella lärverktyg för patientbedömning: 120 000 kronor

Hur ska ni använda pengarna?
I tidigare projekt, bland annat ”Datorspelsträning för kommunikation och empati” utvecklade vi och testade potentialen hos datorspelsträning som pedagogiskt verktyg för att träna sjuksköterskestudenters kommunikation och empati. Vi fann att digitala verktyg som spel hade god potential för övning av interaktion och samspel med patienter i olika miljöer, men att det inte möjliggjorde övning av medicinsk bedömning av patienten. I föreliggande projekt kommer vi testa ett nytt verktyg för patientbedömning, Body Interactive.
I verktyget kan studenter öva undersökning och bedömning av interaktiva, virtuella patienter genom direkt interaktion, bild, text och ljud. Verktyget har utvärderats i flera vetenskapliga studier, och syftar till att utveckla studenters lärande med avseende på kritiskt tänkande, medicinska bedömning och beslutsfattande samt förmågan att arbeta i olika interprofessionella vårdteam. Verktyget är flexibelt i meningen att studenter kan öva hemifrån på sin mobil, surfplatta eller vanliga dator, men stödjer också övningar och lärarledda genomgångar i grupp, t ex i datorsal eller vid ett sk. interaktivt bord.

Läs mer om verktyget

Vilken betydelse har bidraget?
Genom arbete med utveckling och införande av nya flexibla pedagogiska verktyg för utbildning inom hälso- och sjukvård kan Högskolan i Borås stärkas som attraktiv och innovativ utbildnings- och arbetsmiljö med hög professionsrelevans. Ett bidrag som detta gör att vi kan prova nya grepp och nya verktyg, och våra tidigare erfarenheter är att studenterna i mycket hög grad uppskattar denhär typen av undervisnings- och övningsformer.