Förtydligande kring enkät om internkommunikation

Det är avdelningen Kommunikation som står bakom enkäten, som är en del i en större översyn av högskolans interna kommunikation.

– Det läggs ner stor möda och resurser på internkommunikation på högskolan. Det är allt från nyheter och information på anställdwebben till nyhetsbrev. Vi gör den här enkäten för att se vad högskolans medarbetare tycker om dessa kanaler eller om de föredrar någon annan form av internkommunikation. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar och bidrar till att vi kan förbättra och göra rätt prioriteringar när det gäller den interna kommunikationen, säger Annie Andréasson, kommunikationschef.

Fokus ligger med andra ord på kartläggning och värdering av befintliga interna kommunikationsvägar, och enkäten ser inte till ledningens kommunikativa förmågor och budskap.

Enkäten inleds med några frågor kring respondenten för att svaren även ska gå att bryta ner på akademi-/enhetsnivå. Därefter följer två frågor kring kanaler och hur viktiga man anser de vara samt hur nöjd man är med dem.

– Det är många kanaler i listan men det är så det ser ut på högskolan. Vi har många kanaler för information och kommunikation. Det är viktigt att vi nu ser över vad medarbetare tycker om dessa och vilka som bedöms som viktiga, för att vi ska skapa en effektivare internkommunikation och fördela resurserna rätt utifrån de behov som finns.

I fråga 6-17 handlar det om att prioritera i vilken kanal man helst vill ha viss information. Därefter följer ett antal fritextfrågor som inte är obligatoriska, där respondenten ges möjlighet att fördjupa sina tankar.

– Avslutningsvis får alla också chansen att meddela sitt intresse för att ställa upp på en kvalitativ intervju kring högskolans internkommunikation, för att ytterligare kunna ge sina tankar och idéer kring den interna kommunikationen, avslutar Annie Andréasson.