Fullt upp när fyra utbildningar granskas

Catrine Brödje

Det är förskollärarutbildningen och grundskollärarutbildningarna som granskas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Catrine Brödje, universitetslektor vid Sektionen för lärarutbildning, samordnar arbetet och säger:

– Alla lärosäten som har de här utbildningarna granskas samtidigt. Innan processen drog igång på allvar har vi som lärosäten varit med i processen kring vilka examensmål som vi ska utgå från i den självvärderingsprocess som nu pågår. Det har varit en dialog.

Vid ett uppstartsmöte 18 mars fick lärosätena veta exakt vilket underlag det var som UKÄ ville ha in i samband med utvärderingen. Sedan dess har sektionernas medarbetare arbetat med att ta fram självvärderingar för respektive utbildning, som lämnas in nu i dagarna tillsammans med en beskrivning av utbildningens miljö; personal, uppföljning, kvalitetsarbete, studentperspektiv och arbetsliv.

Särskilda fokusområden

Utöver de organisatoriska beskrivningarna, fokuserar självvärderingarna på ett antal fokusområden. För utvärderingen av utbildningarna med inriktning mot årskurserna F–3 och 4–6 läggs ett särskilt fokus på områdena svenska och matematik. Förskollärarutbildningen och grundskollärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem har i stället områdena förskolepedagogik respektive fritidspedagogik i fokus.  Dessutom kommer UKÄ att granska ett antal slumpvis utvalda examensarbeten för respektive utbildning.

Efter att alla handlingar har lämnats till UKÄ, tar myndighetens utsedda bedömargrupp över. Denna inleder sitt arbete i juni, och har sedan bokat in videomöten med högskolans representanter under hösten. I januari 2019 kommer ett yttrande från UKÄ, där högskolan har möjlighet att ge respons ifall det är någonting som har missförståtts. Offentligt besked om huruvida utbildningarna bedömts godkända eller inte lämnas i februari eller mars samma år. Omdömet kommer då att lämnas på skalan bristande kvalitet/hög kvalitet/mycket hög kvalitet.

Text och bild: Helen Rosenberg