Intensivt skede inför granskning av kvalitetsarbetet

Claes Lennartsson, sektionschef för Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, är en av de som ingår i den projektgrupp som bearbetar det underlag som kommit in från akademierna och berörda enheter och som sammanställer den självvärdering som ska skickas in 5 juni till Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Hur långt har ni kommit i arbetet?

– Vi har kommit en god bit på väg nu och håller på att bearbeta insamlat material med bidrag från bl.a. de tre akademierna, verksamhetsstöd och nämnderna till sammanhållna beskrivningar och analyser under de olika bedömningsområdena. Det är också en mycket bra process för att lära oss mer om de olika verksamhetsdelarna och om starka och svaga punkter i vårt kvalitetssäkringsarbete för utbildning vid högskolan.

Extra GEM!
21 maj hålls ett extrainsatt GEM med anledning av UKÄ:s utvärdering. På GEM:et berättar gruppen om hur arbetet har genomförts och vad som ska göras fram till den 5 juni då självvärderingen ska skickas in till UKÄ. I samband med detta finns möjlighet att lämna synpunkter på rapporten och dess innehåll innan den definitivt skickas till UKÄ.  

Vad är din roll i gruppen?

– Jag bidrar i stor utsträckning på samma sätt som övriga medlemmar i projektgruppen till det praktiska arbetet genom att lämna underlag, och genom att kommentera och föreslå formuleringar. Kvalitetssamordnare Anders Nylund är "huvudredaktör" och håller ihop skrivandet och planerar arbetsprocessen.

Vad är nästa steg i arbetet?

– Arbetet är inne i en "kritisk fas" då vi säkerställer att beskrivningarna korresponderar mot högskolans faktiska kvalitetssäkringssystem och kvalitetssäkringsarbete i olika delar, och att vi lägger de självvärderande analyserna på "rätt" nivå med ett rimligt innehåll. Det handlar mycket om att hitta fram till tematik i röda trådar, att göra redaktionella avvägningar, värdera och analysera. Det är intressant och spännande att delta i arbetet. Rätt förvaltat kommer vi kunna ha god nytta av den genomlysning som UKÄ-granskningen av vårt kvalitetssäkringsarbete innebär.

Projektgruppen

Arbetet med självvärderingen projektleds av prorektor Jörgen Tholin. Skrivgruppen består av representanter för akademierna, Verksamhetsstöd och Utbildningsstöd.

  • Anders Nylund, samordnare i högskolans kvalitetsråd, tillika samordnare för att ställa samman självvärderingen
  • Johan Drotz, Utbildningsstöd (grundutbildning)
  • Hanna Kantola, Utbildningsstöd (forskarutbildning)
  • Claes Lennartsson, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
  • Päivi Riestola, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Peter Therning, Akademin för textil, teknik och ekonomi
  • Åsa Dryselius, Verksamhetsstöd

Läs mer

Se filmen där prorektor Jörgen Tholin berättar om arbetet inför UKÄ:s granskning.

Tidplan för granskningen.

Läs mer om kvalitetsprocessen för utbildning.

Text och foto: Solveig Klug
Porträttfoto: Suss Wilén