Samband mellan psykisk ohälsa och sociala medier

Person sitter på en bänk. Foto: Mostphotos

Det är sjuksköterskestudenterna Emma Lilja och Molly Thor som under våren undersökt om det finns samband mellan självkänsla, kroppsuppfattning, användning av sociala medier och psykisk ohälsa samt om det skiljer sig mellan män och kvinnor.

Resultaten från deras tvärsnittsstudie, som ger en ögonblicksbild, och som besvarades i enkätform av 114 studenter vid tre olika utbildningar på högskolan visar att studenter som värderar sin egen självkänsla lägre och har en negativ kroppsuppfattning är mer påverkade av sociala medier och använder sociala medier i större utsträckning.

– Vi kan inte utrycka oss om att sociala medier i sig får oss att må sämre, men vår uppsats ger anledning till att lyfta frågan om hur man använder sociala medier i förhållande till hur man mår. För vi har sett ett samband mellan lägre självkänsla och högre användning och påverkan av sociala medier, säger Emma Lilja.

Resultaten visar att kvinnor och män använder sociala medier i liknande omfattning, men att kvinnor känner sig i högre grad påverkade av sociala medier än män. Männen har högre självkänsla och positiv kroppsuppfattning än kvinnorna i studien. Av resultaten framgår också att 18 procent av de svarande har trolig ångestproblematik och flest är kvinnor.

Varför påverkas kvinnor i högre utsträckning av sociala medier?
– Det är en ideal värld folk bygger upp som man kanske inte känner att man kan leva upp till själv, att unga vuxna känner att de ska uppnå de normativa idealen som porträtteras i sociala medier. De riskerar att exponeras för normativa föreställningar kring hur man ska se ut och vara som person och känner sig otillfredsställda med sig själva, säger Molly Thor och får medhåll av Emma Lilja som menar att enligt forskningen så lägger kvinnor större vikt vid sitt utseende, vilket gör att innehåll på sociala medier därmed kan få en ökad grad av påverkan på kvinnor med negativ kroppsuppfattning och lägre självkänsla.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen ökar den psykiska ohälsan bland unga vuxna?  Vad kan vården göra?
– I vår slutsats skriver vi att vården bör bli bättre på att bemöta individer i sitt lidande och som visar tecken på psykisk ohälsa, eftersom det klassas som ett folkhälsoproblem. Vi anser att det behövs fler kartläggningar om vilka faktorer som bidrar till psykisk ohälsa i form av depressioner och ångest. Vi tänker att då kan sjuksköterskan tidigt sätta in hjälp för de personer som visar olika typer av varningssignaler. De behöver få verktyg, vi föreslår screeningsverktyg, för att kunna bemöta och identifiera individer med lägre självkänsla och högre påverkan av sociala medier. Vi hoppas att vår uppsats kan bidra med kunskap och ökad förståelse för hur individen upplever sin relation till bland annat sociala medier eller sin kropp. Detta är viktigt för att kunna stödja individen till ett välbefinnande.

Text och foto på studenter: Henrik Grönberg
Foto: Mostphotos