Boksläpp av ny rapport om akademiskt ansvar

Under åren 2015 och 2016 arrangerades en seminarieserie på Högskolan i Borås om akademiskt ansvar. Det var fjärde omgången i Humboldtseminarierna som högskolan arrangerat i olika omgångar sedan 2010. Nu kommer en rapport baserad på dessa seminarier: ”Akademiskt ansvar: Från Högskolan i Borås till Humboldt – volym 4”. Redaktörer är Jenny Johannisson, docent i biblioteks- och informationsvetenskap och Martin G Erikson, docent i psykologi.

Här berättar han om rapporten och vad akademiskt ansvar är:

Det är många års arbete som avslutas med den här rapporten, hur känns det?

– Känslorna är delade: det är skönt att hålla rapporten i handen men det är samtidigt tråkigt att vi nu nått slutet på Humboldt-projektet i Borås. "Humboldt-seminarium" blev ett starkt varumärke, även långt utanför Högskolan i Borås, men kanske kan det i framtiden återkomma i annan form.

Vad är de viktigaste slutsatserna i den här volymen?

– Att det finns en så stor bredd i vad som hör hemma under rubriken akademiskt ansvar. Det handlar om allt från studentens och den individuella medarbetarens ansvar till utbildningsideologi och nationella och internationella strukturer som sätter ramarna för forskning och högre utbildning.

– Sedan är det viktigt att lyfta fram att författarna till rapportens kapitel i mångt och mycket är så eniga framför allt om akademins utmaningar, oavsett om de skriver som forskare eller från en rektors ledningsperspektiv. Där finns en styrka som sektorn nog skulle kunna utnyttja, för jag tror att vi nationellt kan bli ännu bättre på att kommunicera fritt och förtroendefullt över den gränsen. Det handlar inte minst om att våga lyfta fram idealen bakom den akademiska verksamhetens ramar och förutsättningar.

Vad innebär begreppet akademiskt ansvar?

– Akademiskt ansvar handlar framför allt om att upprätthålla akademins roll som en fri och kritisk röst i samhället. Akademisk frihet är inte att få säga vad jag vill och bli oemotsagd, utan friheten att säga emot andra och försvara det jag håller för sant mot andra som säger emot mig.

– Akademiskt ansvar innebär för individen att aktivt ta den rollen i alla dess delar. För läraren handlar det om att stötta studenternas utveckling mot att kunna ta den rollen och för lärosätets ledning handlar det om att skapa en miljö där detta sätt att kommunicera uppmuntras och underlättas. Det kan faktiskt sammanfattas så, att det i sista änden handlar om ansvar för kommunikation.

Varför är det viktigt att diskutera akademiskt ansvar?

– Vi forskare och lärare har en tendens att prata om akademisk frihet, men ansvaret är andra sidan av myntet. Om den akademiska friheten i skattefinansierad verksamhet ska försvaras utifrån att det är det bästa sättet att organisera en så disparat verksamhet som forskning, behöver vi också visa att det finns ett ansvar för samhällsnytta med i bilden. Men samhället behöver också ge akademin utrymme för dess frihet och för att hitta den balansen är det nödvändigt att diskutera akademiskt ansvar.

Sammanfattningsvis från alla fyra volymerna – vad har varit den största lärdomen?

– Jag har själv bara arbetat aktivt med de två sista volymerna och seminarieserierna, men har från början varit med som åhörare på seminarierna och läsare av rapporterna. Jag skulle säga att den största lärdomen är att det finns så många intressanta tankar och så mycket engagemang kring den sortens frågor vi har lyft. Det är inte alltid som det finns utrymme i den enskilda forskarens och lärarens vardag att delta, men jag har ännu inte mött någon som avfärdat det som ointressant – tvärt om. Så jag tror att en mycket viktig lärdom är att vi behöver upprätthålla den här diskussionen i lämpliga former, så att alla som verkar på Högskolan i Borås kan känna att det är frågor som tas på allvar och vars konsekvenser får reellt inflytande i verksamheten.

Välkommen till boksläpp

Vi firar boksläppet med tårta, alla är välkomna! Boksläppet inleds med ord från rektor Björn Brorström och sedan presenteras rapporten av redaktörerna med efterföljande frågestund.

Tid: 1 juni, kl. 11:00
Plats: Pressrummet, A700 på Högskolan i Borås

Text: Anna Kjellsson
Porträtt: Privat
Bild: Anna Sigge