Bibliotekschefers roll i det digitala samhället under lupp

Kvinna sitter och läser en bok ovanpå en hög mekaniska delar.

Vid sidan av sitt arbete som lärare vid Bibliotekshögskolan, har Arja Mäntykangas bedrivit forskarstudier i management vid Lucian Blaga University of Sibiu i Rumänien. I januari fick hon beskedet om att hon numera kan titulera sig doktor i management.

I sin avhandling har hon undersökt hur bibliotekschefer i Sverige, Rumänien och Finland ser på sitt uppdrag i det alltmer digitaliserade samhället – och hur deras synsätt skiljer sig mellan respektive land.

– Jag har länge undervisat på ledarskapskurserna inom bibliotekarieutbildningen, och kan i likhet med flera andra konstatera att det behövs kunskap om bibliotekschefernas bidrag till informationssamhället. Vi behöver veta mer om vad de gör, och vad de själva tycker är viktigast utifrån deras erfarenheter. Vi vet ännu mindre hur rollen skiljer sig åt olika länder emellan. Den här typen av kunskap är väldigt viktig för att vi ska kunna bidra med en bra utbildning för blivande bibliotekarier.

Olika svagheter i olika länder

I en enkätstudie som gått ut till chefer i de tre länderna har hon ställt frågor kring vad cheferna anser vara den viktigaste delen i arbetet, kring styrkor och svagheter, hot och möjligheter, samt kring den egna rollen och hur de förhåller sig till den organisation de tillhör. Resultaten har sedan studerats i relation till varandra, fristående och i relation till avhandlingens teoretiska referensram.

Arja Mäntykangas berättar att bibliotekscheferna i alla tre länder har lyft upp den strategiska rollen som den viktigaste. Men hon har också hittat en rad områden där det finns skillnader i hur cheferna i de olika länderna svarar. Som ett exempel lyfter hon hur man har beskrivit de största svagheterna i sina verksamheter. I Rumänien låg tonvikten på låga löner, medan det snarare var personalens kompetens som stod i fokus i Sverige och ett motstånd mot förändring i Finland.

Avhandlingen “Contribution of Library Managers to the information society” lades upp inom området management vid Lucian Blaga University of Sibiu I Rumänien. I Rumänien utgörs forskarutbildningen av tre års heltidsstudier.

– I den här studien har jag kunnat konstatera likheter och skillnader som finns olika bibliotekschefers bedömningar emellan. Det vore spännande att gå djupare ner i resultaten genom att göra intervjuer i ett jämförande perspektiv både på nationell nivå och på lokal nivå.

Ser sig själv i ett större perspektiv

Vägen till forskarexamen har varit lång och snårig för Arja Mäntykangas. På 1990-talet antogs hon som en av de första doktoranderna vid Bibliotekshögskolan. Men då ville livet annorlunda, och hon kom i stället att fokusera på arbetet med undervisningen. Inom ramen för det arbetet var hon involverad i ett internationellt samarbete där hon för första gången kom i kontakt med Rumänien.

– Det har varit jättespännande att få följa ett land i Östeuropa och dess utveckling. Det är mycket lättare att se sig själv i ett större perspektiv då man jämför sig med andra. Utifrån denna kunskap hoppas jag att vi kan skapa utbildning som träffar rätt i en allt mer sammankopplad värld, avslutar hon.

Text: Helen Rosenberg

Bild: Mostphotos

Portättbild: Henrik Bengtsson