CAV tar sig an #metoo-frågan

Banner om CAV seminarium 15 mars med texten Arbetslivet efter #metoo

En representant från Polisområde Älvsborg berättar om vad de gör och hur de på den arbetsplatsen kommer att jobba med frågan och vilka verktyg de tänker använda. Från Högskolan i Borås medverkar Åsa Dryselius, jurist, som tar upp arbetsgivarens ansvar utifrån diskrimineringslagen. Hon kommer också beröra Arbetsmiljöverkets nya författningssamling. Etikprofessor Lars Sandman är seminariets moderator, och håller även i den efterföljande paneldiskussionen där också Tora Nord, Danka Miscevic och Anette Gustafsson, samtliga forskare vid Högskolan i Borås inom bl.a. inriktningarna makt och genus kommer att medverka.

Eva-Lotta Andersson Lidén, företrädare för CAV, berättar om varför centrum-bildningen arrangerar ett seminarium om #metoo:

Vad är syftet?
– Seminariet är det första av två under våren där vi tar oss an metoo-uppropen ur
olika perspektiv. Vi frågar oss: hur ska vi, utifrån arbetslivets erfarenheter och förutsättningar samt aktuell forskning, förstå mekanismerna bakom diskriminering och sexuella trakasserier som gör att exempelvis maktstrukturer står över de lagar, regler, policys och handlingsplaner som finns? Vi frågor oss också: hur kan vi göra för att komma vidare?

– Förhoppningsvis sätter seminariet igång tankar och fortsatt diskussion ute på arbetsplatserna. Jag vill att CAV på detta sätt ska bidra till arbetsplatsernas kompetensutveckling, genom kvalificerad dialog utifrån såväl vetenskap som beprövad erfarenhet.

– Generellt sett syftar CAV:s seminarier till att lyfta en aktuell utmaning i arbetslivet, som problematiseras och diskuteras av yrkesverksamma tillsammans med forskare inom fältet.

Vilka vänder sig seminariet till?
– Seminariet vänder sig till ett intresserat arbetsliv. Det kan vara allt från ledningspersoner som i sitt dagliga arbete hanterar personalfrågor, så som exempelvis chefer, HR-personal och fackligt engagerade, men självklart även medarbetare och studenter.

Vad vill du att de som deltar tar med sig från mötet?
– En törst att lära sig mer och öka sin förståelse för de bakomliggande mekanismer som gör att vi trots allt inte gör som vi lär. Jag vill att alla vi som deltar i seminariet ska börja fundera över hur vi kan syna systemet och tillsammans jobba för ett jämlikt, rättvist och hållbart arbetsliv.

– Jag vill också att arbetsgivarna ser dessa metoo-seminarier som den möjlighet det också är för deras medarbetare till kvalificerad kompetensutveckling.

Nästa seminarium är planerat till maj med fokus på vad forskningen säger på området.

Läs bakgrund och fakta om #metoo på Wikipedia

Text: Henrik Grönberg

Foto: Henrik Bengtsson