Hanna är nyckelperson för förbättringar inom primärvården

Hanna Nästesjö

Varför började du studera till specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska?

 – När jag var färdig sjuksköterska började jag i slutenvården och gick sedan över till primärvårdens hemsjukvård. Jag föll som en fura direkt! Jag älskar att arbetet är fritt under ansvar och jag kände att jag som sjuksköterska fick använda all min kompetens. Jag fick också göra bedömningar, planera uppföljningar och åtgärder i högre utsträckning. Dock kände jag att jag behövde mer kunskap, en bredare och djupare kunskap om så väl medicin som omvårdnad och ledarskap.

– Det här behovet beror på att hemsjukvården är i ett sådant skede där högre och högre krav ställs på mig som enskild sköterska, då patienterna är sjukare och har en mer komplex problematik. På detta sätt ser jag distriktssköterskeutbildningen som en god investering i framtiden. Jag tror också att den hälsofrämjande aspekten kommer att efterfrågas i allt fler sammanhang i framtiden eftersom den är en viktig del i ett hållbart samhälle.

Snabbfakta om Hanna Nästesjö 
Bor: Jönköping 
Bra på: Att inte ta med jobbet hem. Jobbet är jobbet och hemma är hemma.
Vågar: Prova nya saker!
Skrattar åt: Brooklyn 99 (tv-serie) och Johan Glans
Fritid: Renoverar hus, pysslar i trädgården och är ute i skogen
Gör om tio år: Det så mycket som lockar och så många vägar att gå... jag låter nog det vara öppet!

Hälsofrämjande aspekt och hållbart samhälle, hur då?

 – Jag tänker så enkelt som att ett friskt samhälle är ett hållbart samhälle. Sjukvården i dag är fantastisk, men i de flesta fall bli den aktuell först då sjukdom eller skada redan är uppkommen och lidande och behovet av sjukvårdsinsatser därmed är ett faktum. Ett hälsofrämjande arbete stärker det som är friskt och är ett proaktivt förhållningssätt som förhindrar sjukdom och skada. Det bidrar till minskat lidande hos den enskilde och dennes närstående, minskat behov av sjukvårdsinsatser i längden och minskat behov av exempelvis läkemedel. Det är ett positivt laddat förhållningssätt!

– Hälsofrämjande arbete kräver också större delaktighet hos patienten som kan ta större ansvar över sitt liv. Delaktighet, hälsa och minskad sjukdom bidrar både till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet!

Hur skulle du beskriva utbildningen?

– Distriktssköterskeutbildningen ger en bred kunskap då den berör individer såväl som familjer, barn, vuxna och äldre. Den ger förbättringskunskap, kunskap om medicin, om ledarskap och omvårdnad. Utbildningen belyser också genus, kultur och miljöaspekter. 

– En röd tråd genom utbildningen är hållbar utveckling, både som tänk, men också som konkreta idéer hur arbetet i vården både motarbetar och stärker en hållbar samhällsutveckling.

Vad tar du med dig som det mest värdefulla från utbildningen?

– Det är svårt att säga, allt är värdefullt på sitt sätt. Men det jag specifikt kom att tänka på är förbättringskunskapen. I den kursen fick jag en djupare förståelse för ämnet och det blev också en motivation som jag nu tar med mig in i min nya anställning.

Vad innebär förbättring för dig?

– Förbättring innebär att blicka framåt men med det som varit i bakhuvudet, kvar som en jämförelse. Det handlar om att våga markera både sådant som stör och det som är ineffektivt och bidrar till slöseri i arbetet. Stort och litet. Förbättring innebär också att genom kunskap och påhittighet kunna se olika lösningar. Förbättring förenklar, förnyar, förtydligar och underlättar samtidigt som verksamheten blir effektiv och säkrare. Förbättring är hållbarhet. 

Hannas tips till den som vill studera på distans
- Strukturera upp veckoschema med mål vad som ska ha blivit gjort när (fördela tiden väl)
- Ska du jobba så jobba lagom 
- Var beredd på att maxa din självdisciplin så att du inte hittar på massa annat på dagarna
- Ha en bra dator och god internetuppkoppling 
- Utnyttja materialet som ligger ute på läroplattformen
- Gör din magisteruppsats om något som du känner intresse eller brinner för!

Utbildningen ges på distans, både hel- eller halvfart. Vilken väg har du valt? 

– Jag har valt att studera på helfart. Jag har också valt att inte gå in och arbeta under studietiden, då jag upplevde att studierna krävde sina 40 timmar i veckan. 

– Att genomföra studierna på distans har varit guld värt! En positiv överraskning var att kommunikationen med kurs-ansvariga och handledare fungerat så bra! Det har aldrig varit något problem och jag har fått snabba svar. Alla handledartillfällen som jag och min klasskompis hade i magisteruppsatsen skedde via Skype. Det har varit både smidigt och effektivt! Dessutom har det ju sparat både på restid och miljö.

Vilka råd skulle du ge till en person som funderar på att välja samma utbildning?

– Go for it! Du väljer en bred, varierad och rolig specialisering som ligger väl i tiden men som också är ett framtidsyrke.

Vad gör du i dag?

– Jag arbetar som distriktssköterska i kommunen. Jag arbetar både mot kommunens psykiatriska gruppboenden, men också mot intellektuell funktionshinderomsorg. Dessutom är 20 procent av min anställning planerad enbart mot förbättringsarbeten.

Berätta lite mer om vad jobbet innebär

– Att arbeta mot särskilt boende innebär både kontakt med patienten (såklart) men i mångt och mycket också kontakt med personal på boendena. Sedvanliga sköterskeuppgifter såsom läkemedelsansvar, somatiska [kroppsliga, reds anm] och psykiatriska bedömningar och uppföljningar. Planering av omvårdnaden och så vidare. Det är ett arbete som verkligen kräver helhetssyn på patienten. 

– Jag är ansvarig för hela patienten och det blir inte som det kanske lätt blir när patienten söker vård, då det är det akuta behovet som styr och är i fokus, exempelvis hjärtsvikten eller psykossjukdomen eller diabetes. I patientens hem är alla behov och diagnoser viktiga att ha i åtanke. Samtidigt tydliggörs den sociala dimensionen av patienten mycket mer när personen är i sitt hem. 

– När det gäller den del av min tjänst som handlar om förbättringsarbete så är tanken att jag först och främst ska ta över en redan påbörjad övergripande förbättringsplan som måste brytas ner till verksamhetsanpassade rutiner. Jag kommer att fungera som en nyckelperson för detta i verksamheten.

Hur ser dina mål ut med framtiden?

– Just nu vill jag fokusera på mitt nya jobb och att komma in i rollen som distriktssköterska. Jag har många mål i livet men har ännu inte klart för mig i vilken ordning de ska nås. Jag är sugen på att fördjupa mig mer i motiverande samtal (MI), vilket jag har läst en del om under distriktssköterskeutbildningen. Dessutom hade det varit roligt att någon gång forska och då gärna inom kvalitativ forskning. Men jag är också sugen på att någon gång arbeta som skolsköterska, kanske mot högstadiet eller gymnasiet.


Skapa din framtid i Borås

Hösten 2018 erbjuder vi 59 program på grund- och fortsättningsnivå. Ett av dem är Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng.

Foto: Privat