Många med och formar rektors kravprofil

Högskolans fasad

”Utvecklingsorienterad teambyggare”, ”hög akademisk legitimitet”, ”tydlig och entusiasmerande” – det är några inslag i kravprofilen för Högskolan i Borås nya rektor som enligt planen ska vara på plats 1 januari 2019.

Leder processen

Det var i december 2017 som beslut togs om att börja söka ny rektor, berättar Gunilla Herdenberg som leder rekryteringsprocessen i egenskap av styrelseordförande för högskolan. Till vardags är hon riksbibliotekarie och chef för Kungliga Biblioteket.

– Steg två efter startbeslutet innebar att styrelsen har tillsatt en speciell rekryteringsgrupp som ger stöd och råd under hela arbetsgången fram till att ny rektor utses.

I gruppen ingår, förutom Gunilla Herdenberg, Roger Säljö, vice styrelseordförande och seniorprofessor vid Göteborgs universitet, Berit Lindahl, professor vid Högskolan i Borås, kårordförande Elena Pettersson och Gunnar Wramsby för SACO.

Utveckla utbildning och forskning

En viktig beståndsdel i kravprofilen handlar om att beskriva rektors uppdrag för åren 2019 till 2024. Huvuduppgiften för rektor är att leda arbetet med att vidareutveckla högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet. En ökad extern forskningsfinansiering är också en prioriterad uppgift. Gunilla Herdenberg betonar starkt vikten av att utbildningen står i fokus.

– Det handlar till exempel om att vår nya rektor ska se det som självklart att i verksamheten integrera studentperspektivet och eftersträva en breddad rekrytering till alla utbildningar, säger hon.

För att kravprofilen skulle bli så bra och välförankrad som möjligt har ett omfattande intervjuarbete legat till grund. Hela 43 intervjuer har genomförts. Medarbetare, chefer, studenter, styrelsemedlemmar, representanter från nämnder och fackliga företrädare har fått ge inspel. Härutöver har förankringen i själva rekryteringsgruppen varit viktig.

– Jag önskade få bred och stor delaktighet i kravprofilsarbetet bland högskolans personal, styrelse och studenter. Det har varit arbetskrävande, men jag är övertygad om att det lönar sig, säger Gunilla Herdenberg.

Intervjuer i maj

Nu, när kravprofilen är MBL-förhandlad och beslutad av styrelsen, väntar mer arbete. En konsult är inkopplad med uppdraget att vaska fram lämpliga kandidater med profilen som bas. Det blir också annonsering i media under våren. I maj räknar Gunilla Herdenberg med att påbörja intervjuer med rektorskandidater i avsikt att kunna presentera ett sluturval i månadsskiftet augusti/september. Därefter väntar ett hörande.

– När allt detta är klart föreslår högskolans styrelse vem som ska bli ny rektor. Det sker i början av oktober. Till sist är det regeringen som fattar det avgörande beslutet.

Text: Staffan Ljung

Foto: Anna Sigge

Porträttfoto: Ulf Nilsson