Ny centrumbildning med fokus på digitalisering

Skissad bild med ettor och nollor kring jordklot

Digitalisering är ett samlingsbegrepp, som kan sägas beskriva den genomgripande omvandling av samhället som digitala tekniker och tillämpningar ger upphov till. Under de senaste tjugo åren har digitaliseringen åstadkommit stora förändringar på många områden, men de flesta förutspår att utvecklingen kommer att fortsätta och därmed skapa nya möjligheter och utmaningar.

Den nya centrumbildningen är tänkt att underlätta för samarbeten inom det digitala området över olika ämnesgränser inom högskolan. Placeringen vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT blev naturlig, då digitalisering är en fråga med stort fokus inom såväl informatikområdet som biblioteks- och informationsvetenskap. Vid högskolan pågår digitaliseringsforskning också inom andra områden, som exempelvis den utbildningsvetenskapliga forskningen, det textila fältet och inom vårdvetenskapen.

Stöd till det omgivande samhället

I underlaget till beslutet om centret lyfts att digitalisering ofta är ett komplext område, där större forskningsprojekt kräver ett flervetenskapligt angreppssätt. Flera pågående forskningssamarbeten med aktörer från näringsliv och offentlig sektor pekar på att det finns många verksamheter som inte nått sin fulla digitala potential men som med stöd från forskare med digitala kompetenser, skulle kunna ta stora utvecklingssprång genom att i högre grad och utifrån vetenskaplig grund använda digitala tekniker. Precis som med övriga centrumbildningar på högskolan, är tanken att Centrum för digitalisering till största delen ska externfinansieras genom olika utbildnings- och forskningsuppdrag.

– Genom att vi skapar den här typen av samverkansplattform internt får vi också till stånd en paketering av våra digitala kompetenser, som är enklare att nå ut med till det omgivande samhället. I kommunikation och samverkan med myndigheter, media och intresseorganisationer, men även internt, över akademigränserna, tror jag att det underlättar om den digitala kompetensen presenteras under en centrumbenämning, säger Ann-Sofie Axelsson, akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Föreståndare kommer att rekryteras

Ingen personal kommer att anställas, utan alla medarbetare som är kopplade till centrumbildningen kommer att ha sin anställning förlagd till befintlig akademi eller enhet vid högskolan. Verksamhetsplan och budget kommer att upprättas av en centrumföreståndare – ett uppdrag som kommer att utlysas inom kort.

Text: Helen Rosenberg