Ny handläggningsordning mot diskriminering och kränkning

Den nya handläggningsordningen som beslutats av rektor beskriver vilket regelverk som gäller och hur man handlägger ärenden som rör den här typen av frågor rent förvaltningsmässigt. Det som är nytt gentemot tidigare är att tre tidigare handläggningsordningar nu har slagits samman till en enda.

Åsa Dryselius, högskolans jurist, förklarar varför:

– Syftet med den nya handläggningsordningen är att skapa enhetlighet och rättssäker hantering. Den beskriver tydligare vilket ansvar alla parter har och vänder sig huvudsakligen till de som handlägger den här typen av ärenden, inte minst till chefer. Chefer har en skyldighet att agera och anmäla när det gäller diskriminering eller kränkning avseende anställda, medan alla anställda har skyldighet att agera och anmäla i det fall vi får vetskap om att en student kan ha utsatts för diskriminering med mera.

De tidigare handläggningsordningarna som nu upphör att gälla är:

  • Rutiner vid kränkande särbehandling av studenter och sökande vid Högskolan i Borås (dnr 355-09)
  • Rutiner vid diskriminering, sexuella trakasserier och andra trakasserier av anställda vid Högskolan i Borås (dnr 608-14)
  • Riktlinjer vid kränkande särbehandling av anställda vid Högskolan i Borås  (dnr 515-16)

Läs mer

Handläggning vid misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller negativ påverkan på studiemiljön genom kränkning (dnr: 126-18).

För studenter finns motsvarande information på studentwebben: Diskriminering, trakasserier eller negativ påverkan på studiemiljön genom kränkning.

Text: Solveig Klug
Porträttfoto: Suss Wilén
Foto: Mostphotos