Givande samtal vid granskningsbesök

Rektor Björn Brorström kommenterar besöket:

– Det har varit givande intervjuer och samtal. Sammanställningen av självvärderingsrapporten, intervjuerna och samtalen med bedömargruppen har bidragit till insikter om kvaliteten på vårt kvalitetsäkringssystem och hjälper oss i utvecklingen av en stark kvalitetskultur vid lärosätet.

Bedömargruppen träffade bland annat högskolans högsta ledning, akademiledningar, sektionsledningar, FoU-nämnd, studentrepresentanter, med flera. Vid intervjuerna ville granskningsgruppen närmare undersöka utvalda delar av högskolans kvalitetssäkringssystem för utbildning. Nästa steg i granskningen är att bedömargruppen nu kommer att skriva en rapport som högskolan får ta del av i månadsskiftet januari/februari 2019. Slutrapporten och betyg kommer i mars.

Text och foto: Solveig Klug