Hållbar utveckling uppmärksammas

Diplom och stipendium delades ut som en del av årets Days of Knowledge, och utdelningen skedde 20 november vid Högskolan i Borås, i samband med den nationella nätverksträffen HU2.

Varje termin diplomeras ett antal kurser där hållbar utveckling är tydligt integrerat i kursplaner och examinationsmoment. Denna hösttermin var det kursen ”Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6” vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT som prisades.

Motivering:

Av kursplanen framgår att hållbar utveckling är väl integrerat i kursen. Analys och problematisering av hur kunskaper i naturvetenskap och teknik kan användas i värderingsfrågor kopplade till hållbar utveckling är uttryckt som värderingsmål. Kurslitteratur och examinationer, bland annat framtagandet av en e-bok som undervisningslitteratur och reflektionsseminarier, stödjer måluppfyllelse. Kursens inriktning på  naturvetenskap och teknik – med relevans för och koppling till hållbar utveckling – samt små studentgrupper ger goda förutsättningar för diskussion och reflektion utifrån ett brett perspektiv på hållbar utveckling. Innehållet i kursen utgör också ett bra komplement till tidigare HU-diplomerade kurser, vilket visar på ett helhetsperspektiv i utbildningsprogrammet.

50 000 kronor i stipendium

Lärare/lärarlag har årligen möjlighet att ansöka om stipendium för att vidareutveckla integrationen av hållbar utveckling i utbildningsprogram. Stipendiet delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

I år gick stipendiet om 50 000 kronor till utvecklingsprojektet ”Utveckling av Textilteknisk fördjupning med inriktning mot hållbarhet” vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.

Motivering:

Textila material, deras värdekedjor och konsumtionsmönster har på senare år blivit ett av de tydligaste uttrycken för en ohållbar utveckling. Det är därför angeläget att studenterna får möjlighet att fördjupa sig inom dessa globalt betydelsefulla samhällsutmaningar.

Utvecklingsprojektet har en tydlig ambition att, utifrån ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling, med FN:s globala mål som utgångspunkt och genom samarbete över kursgränser, vidareutveckla integrationen av hållbar utveckling i en projektkurs på fördjupningsnivå med koppling till praktik och forskning. Detta skapar förutsättningar för progression i utbildningen, helt i linje med uppsatta mål. Ansökan är väl specificerad och avgränsad tidsmässigt, vilket skapar förutsättningar för genomförande och uppföljning innan 2019 års slut. Kursen ska, enligt ansökan, utveckla studenternas förmåga att sätta sin profession i ett tydligt sammanhang. Genom en utökning och breddning av hållbarhetsperspektivet, utifrån de globala målen, ska studenterna tränas i den komplexitet detta innebär. Positivt är också att resultatet är tänkt att utgöra underlag för utveckling av såväl andra projektkurser i berörd utbildning som andra utbildningsprogram på sektionen.

Läs mer

Det övergripande målet för högskolans hållbarhetsarbete är att öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning, samverkan och på campus. Läs mer om högskolans mål för hållbar utveckling 2017–2019. 

Läs mer om diplomering av kurser

Se tidigare diplomerade kurser

Läs mer om stipendium för utvecklingsarbete

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ida Danell